PAŞA BAĞILARINDA AHŞAP MODELİ TERBİYE SİSTEMİ İÇİN EKİPMAN ALIM İŞİ

PAŞA BAĞILARINDA AHŞAP MODELİ TERBİYE SİSTEMİ İÇİN EKİPMAN ALIM İŞİ NEVŞEHİR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

PAŞA BAĞILARINDA AHŞAP MODELİ TERBİYE SİSTEMİ İÇİN EKİPMAN ALIM İŞİ

PAŞA BAĞILARINDA AHŞAP MODELİ TERBİYE SİSTEMİ İÇİN EKİPMAN ALIM İŞİ

NEVŞEHİR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ
Paşa bağılarında Ahşap Modeli Terbiye Sistemi için Ekipman alım işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1151761

1-İdarenin

a) Adı

:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI NEVŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

2000 Evler Mah. Mustafa Paslanmaz Cad. No:2 50300 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842152050 - 3842152055

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Paşa bağılarında Ahşap Modeli Terbiye Sistemi için Ekipman alım işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7.700 Metre Kare alan için Yüksek Bağ Terbiye Sistemi Ekipmanları alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir merkezde Göreme Kasabası Cavuşin Köyü Paşa Bağlar mevkii Müdürlüğümüzce belirlenen parsele sistem kurulacaktır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Mallar tek parti halinde Müdürlüğümüzde görevli personellere teslimat yapılacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip 5 iş günü içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.11.2022 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Ekipmanlar teslim tarihinden itibaren iki yıl yüklenicinin garantisi kapsamında olacaktır.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Projede Kullanılacak olan Polietilen P.E 100 boruların üreticisinin TSE standartlarına uygun üretim yeterlilik belgelerine sahip olunması gereklidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner146

banner145