TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET VE ALAN ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE YAKIT HARİÇ 2021 YILI İÇİN BİNEK TAŞIT KİRALANMASI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET VE ALAN ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE YAKIT HARİÇ 2021 YILI İÇİN BİNEK TAŞIT KİRALANMASI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET VE ALAN ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE YAKIT HARİÇ 2021 YILI İÇİN BİNEK TAŞIT KİRALANMASI

İhale İlanı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET VE ALAN ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜ İLE BİRLİKTE YAKIT HARİÇ 2021 YILI İÇİN BİNEK TAŞIT KİRALANMASI

           Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğünün Hizmet ve Alan Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Sürücüsü ile Birlikte Yakıt Hariç 2021 yılı için Binek Taşıt Kiralanması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/577921

1-İdarenin

a) Adresi

:

RAŞİT BEY MAHALLESİ VAİZ OSMAN HOCA BULVARI NO:7 50200 MERKEZ/NEVŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

:

3842128223 - 3842128224

c) Elektronik Posta Adresi

:

tuiknevsehir@tuik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Sürücü ile birlikte (yakıt hariç) 2021 yılı için 1 adet binek taşıt kiralanması.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü görev alanına giren Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir illeri ve bu illerin ilçe, belde ve köyleri ile İdare tarafından gerek duyulması halinde diğer il, ilçe, belde ve köyler.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 04.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü 1. Kat A 116 nolu oda Toplantı Salonu-1, Raşitbey Mah. Vaiz Osman Hoca Bulvarı No:7 50200 Merkez/NEVŞEHİR

b) Tarihi ve saati

:

13.11.2020 - 14:00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre yapılan sürücüsü ile birlikte veya sürücüsüz yakıt ve diğer giderler İdare’ye veya Yüklenici’ ye ait olan personel veya öğrenci taşıma amacı ile yapılan taşıt kiralama hizmetleri.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Grup Müdürlüğü 1. Kat A 105 nolu oda, Raşitbey Mah. Vaiz Osman Hoca Bulvarı No:7 50200 Merkez/NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhaleye teklif veren istekliler, çalıştıracağı binek taşıtın model yılı, markası, tipi, kodu, kasko bedelini gösteren bilgileri Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin internet sayfasının “2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi için Geçerli Olan Ocak 2020 Kasko Değer Listesi” bölümünden (MTV ile ilgili KASKO listeleri) dökümünü alarak veya buna uygun listeyi teklifi imzalamaya yetkili kişi tarafından imzalanacak ve teklif zarfının içinde sunacaklardır. Yüklenici bu dokümanda belirtilen aracın haricinde araç çalıştırmayacaktır. 

İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı 0,84 tür.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93