İLAN
DERİNKUYU KAYMAKAMLIĞI   
(Milli Emlak şefliği)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No Mahallesi/Köyü Mevkii  Ada        No Parsel No Yüzölçüm  (m²) Hazine Payı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 50040101153 Til Köyü Kestelcik 110 32 17.496,29 Tam Tarla İmarsız Boş 615.000,00 123.00,00 05.06.2023 09.30
2 50040101145 Til Köyü Körçeşme 107 58 5.153,29 Tam Tarla İmarsız Boş 180.500,00 36.100,00 05.06.2023 10.00
3 50040102154 Doğala Köyü Köyiçi 163 24 11.357,38 Tam Ham Toprak İmarsız  Boş 515.000,00 103.000,00 05.06.2023 10.30
4 50040102152 Doğala Köyü Köyiçi 144 1 12.964,22 Tam Ham Toprak İmarsız  Boş 520.000,00 104.000,00 05.06.2023 11.00
5 50040102151 Doğala Köyü Köyiçi 143 3 571,14 Tam Ham Toprak İmarsız  Boş 48.600,00 9.720,00 05.06.2023 11.30
6 50040101930 Özlüce Köyü Köyiçi 140 499 2.234,41 Tam Ham Toprak İmarsız  İşgalli 212.300,00 42.460,00 05.06.2023 13.30
7 50040101932 Özlüce Köyü Köyiçi 140 508 3.044,44 Tam Ham Toprak İmarsız  Boş 289.500,00 57.900,00 05.06.2023 14.00
8 50040101911 Özlüce Köyü Topraklık 140 366 6.959,98 Tam Tarla İmarsız  İşgalli 278.500,00 55.700,00 05.06.2023 14.30
9 50040101825 Özlüce Köyü Aşağıhöyük 136 75 6.694,43 Tam Tarla İmarsız  Boş 301.500,00 60.300,00 05.06.2023 15.00
10 50040101956 Özlüce Köyü Abbasın Kaya Ar 158 46 7.598,99 Tam Ham Toprak İmarsız  Boş 266.000,00 53.200,00 05.06.2023 15.30
1. Yukarıda tapu bilgileri verilen Hazineye ait 10(on) adet taşınmazın satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Hükümet Konağı Kat:1 Derinkuyu Milli Emlak Şefliği Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale saatine kadar;
a) Satın almak istedikleri taşınmaza ait geçici teminat belgesini(Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış, süresiz ve limit içi(Banka limitleri ve kullandırılan limitleri de gösterecektir) olarak düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları(her teminat mektubunda ihalenin tarihi, hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada,parsel vb.gibi bilgilerin yazılması zorunludur) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yeri belgesini(ikametgâh ilmuhaberi), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisini(aslı ihale esnasında ibraz edilecektir), Vekaleten katılacakların ise ayrıca noter tasdikli vekaletnameyi,
c) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde ise; vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamenin aslını vermeleri(belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir); Kamu Tüzel Kişilerinde ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
      İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
3. Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler(kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
4. Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Hazinece satış yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.Ayrıca satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
6.  Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Derinkuyu Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
7. İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcıya aittir.
8. Satışı yapılan taşınmazların ihale bedeli peşin ödeneceği gibi, satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL'yi geçen taşınmazların , talep edilmesi halinde ihale bedelinin en az dörtte biri peşin , kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dönemler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitlendirme yapılabilecektir.Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
9. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, 5 Milyon TL'ye kadar olan ksımı için %1(yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5(binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmım için % 0,025(on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
10. Geçici Teminat bedelleri Derinkuyu Malmüdürlüğü veznesine yatırılabilir.
11. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Not : Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. 
İhalenin yapılacağı adres: Derinkuyu Milli Emlak Şefliği, Derinkuyu Hükümet Konağı Binası 1.Kat, Namık Kemal Mah. Derinkuyu/NEVŞEHİR  Tel : 0 (384) 3813245
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No İLN01827593