SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR) VE DEMİR III KLORÜR

AVANOS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR) VE DEMİR III KLORÜR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/253141

1-İdarenin

a) Adı : AVANOS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : ORTA MAHALLE VATAN CADDESİ 2 50500 AVANOS/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası : 03845114064 - 3845114065

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR) VE DEMİR III KLORÜR

b) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000KG SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR) VE 12.500KG DEMİR III KLORÜR ALINACAKTIR.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AVANOS BELEDİYESİ TEMİZ SU ARITMA TESİSİ BOZCA KÖYÜ AVANOS/NEVŞEHİR

ç) Süresi/teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞ BAŞLAYACAKTIR. SODYUM HİPOKLORİT İÇİN; AYDA ORTALAMA 3000KG.'LIK MİKTAR HALİNDE İDARENİN İHTİYACINA GÖRE OLACAKTIR. DEMİR III KLORÜR İÇİN; AYDA ORTALAMA 2500KG.'LIK MİKTAR HALİNDE İDARENİN İHTİYACINA GÖRE OLACAKTIR.

d) İşe başlama tarihi : sözleşme imzalanmasına müteakip iş başlayacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.03.2024 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

SODYUM HİPOKLORİT İÇİN TSE EN 901 UYGUNLUK BELGESİ, DEMİR III KLORÜR İÇİN TS EN 888 UYGUNLUK BELGESİ

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01991931