TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR. 

Uçhisar Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi doğrultusunda Açık Arttırma Usulü ile satışı yapılacaktır.

Sıra No

İLİ

İLÇESİ

KÖYÜ

VASFI

PARSEL NO

ARSANIN YÜZÖLÇÜMÜ

İhale

Tarihi

İhale

Saati

Tahmini Bedeli

Geçici Teminatı

1

NEVŞEHİR

MERKEZ

UÇHİSAR

ARSA

16044

10,12 m2

20.02.2024

10:00

404.800,00-TL

12.150,00-TL

2

NEVŞEHİR

MERKEZ

UÇHİSAR

ARSA

16045

20,72 m2

20.02.2024

10:30

828.800,00-TL

25.000,00-TL

3

NEVŞEHİR

MERKEZ

UÇHİSAR

ARSA

16046

33,52 m2

20.02.2024

11:00

1.340.800,00-TL

40.250,00-TL

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - Nüfus kayıt örneği,

2 - İkametgah belgesi,

3 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

4 - Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

5- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) Aslı veya noterden tasdikli sureti.

2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter veya Ticaret Odası tasdikli),

3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

6- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

7 - Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

          Taşınmaz Mal Satış İhale Şartnamesi, Uçhisar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını 20.02.2024 tarihinde yapılacak ihalelere, ihale saatlerinden yarım saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede taşınmaz mal satış ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01979658