İLAN

T.C. NEVŞEHİR AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO           : 2023/387 Esas

DAVALI             : ESFANDIAR KAMRAN Bahçelievler Mah. Fatih Cad. Emek Apt. No:113/7 Yalova Merkez/ YALOVA

Davacı SEBAHAT ELAÇMAZ tarafından davalı ESFANDIAR KAMRAN hakkında mahkememizde açılan Nafaka (Katılım Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde bulunmadığınızdan dolayı tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Halen yurt içinde yaşadığı öğrenilen ancak kesin adresi bilinmeyen, Behzad ve Soghra oğlu, 21/02/1990 doğumlu, 99535257904 Kimlik numaralı, İran uyruklu davalı ESFANDIAR KAMRAN'ın 6100 sayılı HMK.nun 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.nun 116, 117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. nun 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.nın 131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağının ihtarı ile duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargılamaya yokluğunda devam olunacağı, ayrıca tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca tebligat gönderilmeyeceği, ve HMK m. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında karar verileceği hususu;

2- Davalı tarafından dava dilekcesine bir cevap verilmediği takdirde ön inceleme duruşması için HMK'nun 139, 141 ve 150. maddeleri gereğince " tarafların belirlenen gün ve saatte geçerli bir özürleri olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde veya tarafların takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılabileceği, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam edileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmaları hususu;

3- Taraflar veya vekillerinin tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği hususu;

4- Nevşehir Aile Mahkemesinin 2023/387 Esas sayılı dosyası için duruşma günü olan 04/06/2024 günü saat: 14:40'a duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karara bağlanacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 09/02/2024

#ilangovtr Basın No ILN01997407