İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- İŞİN KONUSU:

            Bu ihale; 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği ve Ürgüp İlçesi mücavir alan sınırları içerisinde Ürgüp Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde tüm ambalaj atıklarının oluştuğu noktada diğer atıklardan ayrı olarak ambalaj atığı toplama konusunda geçici faaliyet belgeli ve/veya çevre lisanslı Ambalaj Atığı Toplama Ayırma firması tarafından toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi işi, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

2- İHALENİN YERİ, TARİHİ VE USULÜ:

İhale Yeri : Ürgüp Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Tarihi : 09.07.2024

Saati:    16.30

Usulü: İhale yukarıda belirtilen yer ve saatte 2886 Sayılı İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca açık artırma suretiyle yapılacaktır.

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:

İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Tebligat için yazışma adresi, telefon ve faks numaraları ile nüfus cüzdanı fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret odası belgesi, imza-sirküsü, yetki belgesi,

c) Belediyemize borcu bulunmadığına dair belge,

d) Geçici teminatını yatırdığına dair belge ile idari ve teknik şartnameyi satın aldığına dair belge,

e) İhaleye girecek firmanın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Lisans Belgesi.

f) Lisanslı şirketin bu işi yaptığına dair herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan alınmış referans belgesi,

g) SSK ve vergi borcu bulunmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış belge,

4- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

a) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilenler.

b) Ürgüp Belediyesinde daha önce yapmış olduğu herhangi bir ihalede uhdesinde kalmış olduğu

halde sözleşme yapmamış olanlar veya yaptığı halde yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ihalenin feshine neden olanlar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olanlar.

ç) Yukarıda belirtilen durumda olanlar veya ortak olduğu şirketler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerlerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak geçici teminatları, eğer yatırılmış ise kati teminatları irad kaydedilir ve bunlarla sözleşme imzalanmaz. Sözleşme imzalanmış ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın ihale tek taraflı fesh edilir.

d) İhaleye girecekler, ihale ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış sabıka kaydını ibraz

etmek zorunda olup taksirli suçlar haricinde adli sicil kaydında sabıkası bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.

5- BELGELERİN VERİLECEK YER VE TARİHİ:

Şartnamenin 3. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler 09.07.2024 tarihinde saat 14.00’e kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadan dolayı olabilecek gecikmelerden belediyemiz sorumlu olmayacaktır.

6- MUHAMMEN BEDEL VE TEMİNATLAR

a) Ayrıştırma işinin bir yıllık kira bedeli KDV hariç 60.000,00 TL olup, geçici teminatı 64.800,00 TL dir.

b) İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanun da belirtilen niteliklere haiz olmak, yine belirtilen kanunda açıklanan biçimde tekliflerde bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları ita amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 15 iş günü içinde kiracıya veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın kiracıya veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 31. veya 76. maddelere göre onaylanan ihale kararlarının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak, sözleşmeyi düzenlemek, ihale ile ilgili ve kiraya ait vergi, resim harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Geçici teminat Belediye ye gelir kaydedilir.

7- KİRA BEDELİNİN ÖDENME ŞEKLİ

Ambalaj Atıklarının Toplanması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi işine ait kira bedelleri, ilk yılın kira bedeli sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk yıl yıllık peşin olarak ve sonraki yıllarda aylık peşin olarak ödenecektir. Gecikme olması (yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.

Kiraya verilecek olan Ambalaj Atıklarının Toplanması, Ayrıştırılması ve Değerlendirilmesi işinin ilk yıldan sonraki yılların kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.

-          İş bu ihaleye ait ilan, reklâm, vergi, resim, harç ve kira sözleşmesi noter onayı gibi her türlü yasal

giderler kiracıya ait olacaktır.

-          İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

-          Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve 500,00 TL bedelle satın alınabileceği ilanen duyurulur. 11.06.2024

 

                                                                                      ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN02050488