İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

MADDE-1) İHALENİN KONUSU VE MİKTARI:

Mülkiyeti belediyemize ait olup ilçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan aşağıda cinsi, m² si, muhammen kira bedeli ile geçici teminatı belirtilen Dükkan belediyemiz Meclisinin 05.06.2024 tarih ve 2024/56 sayılı kararı doğrultusunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve idari şartnamesi hükümleri dâhilinde 5 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

MADDE-2) İHALE YERİ, TARİH VE SAATİ

İhale Yeri       : Ürgüp Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale Tarihi   : 09.07.2024

İhale Saati      : 16.00

İhale Usulü    : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü

DÜKKANIN

MEVKİSİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

M² MİKTARI

KDV HARİÇ AYLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

5 YIL ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞ GEÇİCİ TEMİNATI

Cumhuriyet Mah.

Dükkan

 

1424

1

150 m²

30.000,00 TL

54.000,00 TL

MADDE-3) İHALEYE KATILIM ŞARTLARI:

İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.

a-      Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b-     Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile

elektronik posta adresi

c-      Tüzel kişilik olması halinde Tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya

idare merkezinin bulunduğu yerden alacağı tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğuna dair belge

d-     İhaleye iştirak edecek kişilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve

tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge.

e-      İhaleye katılacak kişilerin tüzel kişilik olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

f-       İhaleye vekâleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ile asil isteklinin

noter tasdikli imza sirküleri

g-      İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilat makbuzu,

h-     İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesi alınmış SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belge.

i-        Adli Sicil Kaydı

MADDE-4) İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

a-      2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin l. fıkrasının a, b, c bentlerinde yazılı kimseler ile bu kanun ve

diğer kanunlar gereğince veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihale kazananların ihalesi feshedilerek yatırmış olduğu teminat irat kaydedilir.

b-     Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vergi, resmi harç, kira bedeli vb.

borcu bulunan gerçek, tüzel kişiler ve bu tüzel kişilerin ortaklarının, müdürlerinin ve yönetim kurulu üyelerinin ortak, müdür ve yönetim kurulu üyesi olduğu diğer tüzel kişiler belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden borçlarını ödediklerini gösterir belge ibraz etmedikçe ihaleye iştirak edemezler. İştirakleri halinde ihale üzerlerinde bırakılırsa dahi iptal edilir.

c-      İhaleye girecekler, ihale ayı içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış sabıka kaydını ibraz

etmek zorunda olup taksirli suçlar haricinde adli sicil kaydında sabıkası bulunanlar ihaleye katılamayacaktır.

MADDE-5) MUHAMMEN BEDEL VE KİRA ÖDEMELERİ:

Dükkânın aylık muhammen kira bedeli KDV hariç 30.000,00 TL olup, kira bedeli ihale onayını müteakip başlar. Kira bedelleri ilk yıl yıllık peşin olup sonraki yıllar aylık peşin olarak yatırılacaktır. Gecikme olması (yatırılmaması) halinde kira bedelleri 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesine göre belirlenen günlük gecikme zammı ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.

Kiraya verilecek olan dükkânın ilk yıldan sonraki yılların kira bedelleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.

MADDE-6) GEÇİCİ TEMİNATI:

Banka teminat mektubu dışında nakit olarak geçici teminatı yatırmak isteyenler ihale saatinden önce (En geç saat 14.00 e kadar) belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Söz konusu dükkâna ait geçici teminatı 3 yıl üzerinden 32.400,00 TL olup, teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

-          İş bu ihaleye ait ilan, reklâm, vergi, resim, harç ve kira sözleşmesi noter onayı gibi her türlü yasal

giderler kiracıya ait olacaktır.

-          İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

-          Herhangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve 500,00 TL bedelle satın alınabileceği ilanen duyurulur. 11.06.2024

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN02050510