İHALE İLANI

YAZIHÜYÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda Ada Parsel numaraları belirtilen 2 Adet İşyeri ve Halı Saha Tesislerinin işletmesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile 10 (On) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 14.02.2024 Çarşamba aşağıda tabloda belirtilen saatinde YAZIHÜYÜK Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3-Taşınmaz Bilgileri:

Sıra No

Cinsi

Mahalle

Ada

Parsel

Muhammen Bedel

Aylık

Geçici Teminat

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Türü

1

Halı Saha Tesisleri

Göktürk

163

22

2560,84

2.000,00₺

7.200,00₺

10 Yıl

14.02.2024

15.00

Açık

2

İşyeri

Alparslan

471

5

142.96

500,00 ₺

1.800,00₺

10 Yıl

14.02.2024

15.15

Açık

3

İşyeri

Alparslan

471

6

142.96

500,00 ₺

1.800,00₺

10 Yıl

14.02.2024

15.30

Açık

Taşınmazlar muhammen kira bedelleri üzerinden kiraya verilecek olup, müteakip yıllarda her yıl yılbaşından itibaren TÜFE (12 aylık ortalama) artırılarak uygulanacaktır.

4- İhaleye Katılmak için gereken belgeler

Gerçek Kişiler:

a)      Nüfus müdürlüğü yâda E-devletten alınan yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinin aslı

b)      Nüfus Cüzdanı Sureti

c)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve noter tasdikli imza beyannamesi

Tüzel Kişiler:

a)      Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,

b)      İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

c)      Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi,

d)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

2886 sayılı Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak zorundadırlar.

5- İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde veya belediyemiz internet sitesinde www.yazihuyuk.bel.tr adresinde ücretsiz görülebilir.

6- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    Keyfiyet duyurulur. 01.02.2024

                                                                                                                      Cengiz ÇAVDAR

                                                                                                                       Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01977324