LABORATUVAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

2023 YILI 34 KISIM 68 KALEM PATOLOJİ LABORATUVARI VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/1346713

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No:6 Merkez/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842285050 - 08502593288

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2023 YILI 34 KISIM 68 KALEM PATOLOJİ LABORATUVARI VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

2023 YILI 34 KISIM 68 KALEM PATOLOJİ LABORATUVARI VE LABORATUVAR SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Laboratuar Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Nevşehir Devlet Hastanesi, talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecektir. Sözleşme süresi 31.12.2023 tarihini geçemeyecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

06.01.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

a- İhale listesinin (26.Kısım 1. Kalem), (27.Kısım 1.Kalem), (28.Kısım 1.Kalem), (29.Kısım 1.Kalem), (30.Kısım 1.Kalem), (31.Kısım 1.Kalem), (32.Kısım 1.Kalem) kısımlara  teklif veren  istekli/İstekliler Türkçe Güvenlik Bilgi Formu belgesini e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

b-İhale listesinin 12. Kısım (1. kalem) ve 26. Kısım (1. kalem) için istekli/istekliler teklif ile birlikte ilgili kurumlardan alınan ürünlerin piyasa arz edildiğini beyan eden tıbbi kullanım amaçlı alkol yetki belgesi, alkol dağıtım belgesi ya da yetkilisine haiz bir firmadan alkolü temin ettiklerine dair belgeyi e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

İLAN NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

c-istekli/istekliler Teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini birim fiyat teklif mektubu cetvelinde belirtecekler veya ayrı bir liste olarak teklifleri ile birlikte e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. KISIM, 2. KISIM, 3. KISIM, 4. KISIM, 5. KISIM, 6. KISIM, 7. KISIM, 8. KISIM, 9. KISIM, 10. KISIM, 11. KISIM, 12. KISIM, 13. KISIM, 14. KISIM, 15. KISIM, 16. KISIM, 17. KISIM, 18. KISIM, 19. KISIM, 20. KISIM, 21. KISIM, 22. KISIM, 23. KISIM, 24. KISIM, 25. KISIM, 26. KISIM, 27. KISIM, 28. KISIM, 29. KISIM, 30. KISIM, 31. KISIM, 32. KISIM, 33. KISIM, 34. KISIM kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.