TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

215 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/232642

1-İdarenin

a) Adı

:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

15 TEMMUZ MAH. SIHHAT SOK NO. 20 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842154291 - 08502590718

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

215 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

215
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SARF DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

sözleşmenin imzalanmasına müteakip Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31.12.2023 tarihini geçmeyecektir

d) İşe başlama tarihi

:

ÇİFT KABİN (PİCK-UP) ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ ÇİFT KABİN (PİCK-UP) ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ

sözleşmeyi müteakiben


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.04.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.
2) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) /  Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve istekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.

3) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) /  Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

4) İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB barkod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
5) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) /  Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekli/İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/26 sayılı Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"ni ihale dosyasında vermek zorundadır

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İhale listesine teklif verecek istekli/istekliler, teklif verecekleri bütün kalemlere ayrı ayrı 1 (Bir) adet numuneyi İHALE TARİHİNE KADAR ihale komisyonuna sunmak zorundadır ve numuneler üzerinde Teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.

 -İdareye teslim edilen numuneler ihale sonuçlandıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde uhdesinde kalmayan firmalar tarafından teslim alınacaktır. İhale uhdesinde kalmayan firma tarafından teslim alınmayan numuneler ilgili kurumların deposuna irat kaydedilecektir. İhalede firma uhdesinde kalan numuneler ilgili kurumların deposuna en son teslimattan sonra iade edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.