3 (ÜÇ) KISIMLI MUHTELİF AT VE KÖPEK KUŞAM MALZEMESİ

J. AT-KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ(JAKEM)(NEVŞEHİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

3 (ÜÇ) KISIMLI MUHTELİF AT VE KÖPEK KUŞAM MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/276761

1-İdarenin

a) Adı

:

J. AT-KÖPEK EĞİTİM MERKEZİ(JAKEM)(NEVŞEHİR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi

:

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Avanos Yolu Üzeri 1'inci Km. Merkez / Nevşehir 50100 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

03842131560 - 3842142318

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

3 (ÜÇ) KISIMLI MUHTELİF AT VE KÖPEK KUŞAM MALZEMESİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

22 (YİRMİ İKİ) KALEM MUHTELİF AT KUŞAM MALZEMESİ 30 (OTUZ ) KALEM MUHTELİF KÖPEK KUŞAM MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

NEVŞEHİR JAKEM K.LIĞI 432 NU.LI BİRLİK MAL SAYMANLIĞI

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1.İNCİ KISIM MUHTELİF AT KUŞAM MALZEMELERİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARLA İMZALANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN 100 (YÜZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE JAKEM K.LIĞI 432 NULI BİRLİK MAL SAYMANLIĞINA DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR 2.NCİ KISIM MUHTELİF KÖPEK KUŞAM MALZEMELERİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARLA İMZALANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN 100 (YÜZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE JAKEM K.LIĞI 432 NULI BİRLİK MAL SAYMANLIĞINA DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR . 3.ÜNCÜ KISIM MUHTELİF KÖPEK KUŞAM MALZEMELERİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARLA İMZALANDIĞI GÜNDEN İTİBAREN 100 (YÜZ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE JAKEM K.LIĞI 432 NULI BİRLİK MAL SAYMANLIĞINA DEFATEN TESLİM EDİLECEKTİR .

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİHTE (İMZA GÜNÜ DAHİL) İŞE BAŞLANACAKTIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

13.04.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

NEVŞEHİR J.AT VE KÖPEK EĞT.MRK.K.LIĞI KARARGAH BİNASI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ODASI


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.