31 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

31 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/235149

1-İdarenin

a) Adı

:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

15 TEMMUZ MAH. SIHHAT SOK. NO:20 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842154291 - 08502590718

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

31 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

31
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DEPOSU

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Siparişler tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Ayrıca Teknik Şartnamenin Genel Hükümler düzenlenen; - teslim edilen ürünlerin serisinde hata çıkmasından yüklenici sorumlu olup, bu durumda seriye ait ürünlerin tamamının yerine yenisini getirecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeyi Müteakiben


3-İhalenin

Nevşehir İli Merkez İlçe ve Sorumluluğumuz Alanında Bulunan 153 Köyün Bina Kapı Numara Levhaları ile Duvar Tipi Cadde/So Nevşehir İli Merkez İlçe ve Sorumluluğumuz Alanında Bulunan 153 Köyün Bina Kapı Numara Levhaları ile Duvar Tipi Cadde/So

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.03.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

-istekli/istekliler Teklif ettikleri ürünlerin marka ve modellerini birim fiyat teklif mektubu cetvelinde belirtecekler veya ayrı bir liste olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

-İdare en avantajlı teklifleri değerlendikten sonra gerek duyması halinde numune isteyecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.