7 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

                                                       NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

7 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/222474

1-İdarenin

a) Adı

:

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

b) Adresi

:

15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No:6 Merkez/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası

:

3842285050 - 08502593288

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

MOBİLYA (KOLÇAKLI SANDALYE, MASA, DOLAP) ALIMI İŞİ MOBİLYA (KOLÇAKLI SANDALYE, MASA, DOLAP) ALIMI İŞİ


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

7 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Deposu

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sipariş tebliğ tarihinden itibaren 30 (Otuz) iş günü içerisinde teknik şartnameye uygun olarak tam ve eksiksiz teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.03.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Nevşehir Devlet Hastanesi Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

1) İstekli/İstekliler Ürün Takip Sisteminde (ÜTS)  kayıtlı olduğuna dair belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

2) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünlerin  Ürün Takip Sisteminde (ÜTS)  UBB bar kod numaralarını, marka ve modellerini belirttiği belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

3) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

4) İstekli/İstekliler  Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

- İstekli/İstekliler  "Satış Merkezi Yetki Belgesi"ne ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

- Teklif edilecek Cihaza ait katalog ile Teknik Şartnameye madde madde cevapları e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar, istenildiğinde beyan edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, KOLPOSKOP YETİŞKİN, ENDOSKOPİ TELESKOPLARI, RİJİT LARİNGOSKOPİ TELESKOBU (KADEMELİ BLADE) YETİŞKİN, FOKOMETRE / LENSMETRE CİHAZLARI, DİJİTAL ODAK ÖLÇER / FOKOMETRE / LENSMETRE, PULSE METRE / SPO2 / SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI PEDİATRİK PARMAK STANDART TAŞINABİLİR, PULSE METRE / SPO2 / SPCO CİHAZLARI, OKSİJEN SATURASYONU ÖLÇÜM CİHAZI YETİŞKİN PARMAK STANDART TAŞINABİLİR, SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZLARI, NON İNVAZİV / INFRARED HASTA SICAKLIK ÖLÇÜM CİHAZI, TIRAŞLAMA (SHAVER) CİHAZLARI, SHAVER CİHAZI TRAŞ VE TUR ÖZELLİKLİ kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.