NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BETON TEST CİHAZI VE EKİPMANLARI İLE BETON MİKSERİ ALIMI

Beton Test Cihazı ve Ekipmanları İle Beton Mikseri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/956046

1-İdarenin

a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

b) Adresi : 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi 50300 NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası : 3842281080 - 3842281083

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Beton Test Cihazı ve Ekipmanları İle Beton Mikseri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Kalem; Beton Test Cihazı Ve Ekipmanları İle Beton Mikseri Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanması itibariyle işe başlanacak olup, sözleşme konusu ürünlerin tamamı 30 takvim günü içerisinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine teslim edilecektir. Ayrıca ürünlere ait montaj, test, kurulum ve devreye alma işlemleri bu süre içerisinde tamamlanmış çalışır vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanması tarihi itibariyle işe başlanacak olup

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1- Yüklenici firma, garanti süresi bitiminden itibaren ücreti karşılığında 10 yıl süreyle servis ve yedek parça garantisi bulunmalıdır.

2- Teklif ettiği cihazlara ait satış sonrası servis yeterlilik belgelerini ve teknik servis personel listesini ve firmada çalıştıklarına dair belgeleri sunmaları gerekmektedir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Cihazlara ait bakım ve kullanma talimatları (Türkçe ve İngilizce), imalatçı ISO 9001 Kalite Güvence sertifikası, CE uygunluk sertifikası ile Kalibrasyon sertifikaları cihaz beraberinde verilecektir. Katalog Broşür veya Dokümanlar Türkçe veya İngilizce sunulabilir. Katalog, broşür veya dokümanlar Türkçe veya İngilizce ’den başka bir dilde sunuluyor ise Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilecektir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Kullanma Talimatları

Teknik Şartnamenin Genel Şartlar başlıklı 1. Maddesi kapsamında sunulacaktır

Referanslar

Teknik Şartnamenin Genel Şartlar başlıklı 2. Maddesi kapsamında sunulacaktır

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Teknik Şartnamenin Genel Şartlar başlıklı 9. Maddesi kapsamında sunulacaktır

Güvenlik Test Belgeleri

Teknik Şartnamenin Genel Şartlar başlıklı 16. Maddesi kapsamında sunulacaktır

Teknik Servis Belgeleri

Teknik Şartnamenin Genel Şartlar başlıklı 17. Maddesi kapsamında sunulacaktır

Teknik Şartnameye Cevaplar

Teknik Şartnamenin Genel Şartlar başlıklı 18. Maddesi kapsamında sunulacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01892703