NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİR(1) ADET TAŞIT SATIŞ İHALESİ

 

CİNSİ

 

MARKA

 

MODEL

 

YIL

 

VİTES

 

KİLOMETRE

 

RENK

 

MUHAMMEN BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT

 

TARİH - SAAT

Otomobil

Fiat

Linea 1.3 Multijet Active (90 cc)

2008

Manuel

(Düz)

319.327

Gri (Mistik)

250.000,00TL

7.500,00TL

28.08.2023

14:00

İhalenin yapılacağı adres:  Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR

İhale usulü,  2886 / 45. maddesi (açık teklif usulü)

İhale Katılım Dosyaları teslim tarihi,  28/08/2023 saat: 14.00

Şartname ve eklerinin alınacağı adres: Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR adresinden 250,00 TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir.

 İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ile T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler ihaleye katılabilir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ile konsorsiyumlar ihale katılamaz.

1. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

1.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1. T.C. Kimlik Kartı Sureti veya fotokopisi (aslının idarece görülmesi kaydıyla)

3. Teminat mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığını gösteren belge.

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Nar Belediyesine borcu (su, emlak, çevre temizlik vb.) olmadığına dair Nar Belediyesi Emlak ve Tahsilat biriminden ihale tarihinden önce alınmış belge.

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7. Tebligat adresini gösterir belge.

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

9. İmzalı İhale Şartnamesi.

Encümen Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur

#ilangovtr Basın No ILN01877871