İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti belediyemize ait olup ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Belediye Karşısında bulunan aşağıda pafta, ada, parsel, M2 si ve aylık muhammen kira bedeli ile geçici teminatı belirtilen Çay Bahçesi ve Kafeterya yeri, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca 3 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1- İhale 07.06.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00’da Belediyemizde encümen huzurunda

yapılacaktır.

2- Kiraya verilecek Çay Bahçesi ve Kafeterya yerine ait aşağıda belirtilen geçici teminat ihale

saatinden önce (en geç 14.00’e kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, kira vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3- Kiraya verilecek Çay Bahçesi ve Kafeterya yerinin kira bedeli aylık peşin olarak yatırılacaktır. Üst

üste iki aylık kira bedelinin ödenmemesi halinde (yatırılmaması) kira bedelleri yasal gecikme faizi ile birlikte tahsil edilerek ihale tek taraflı fesh edilecektir.

4- Kiraya verilecek Çay Bahçesi ve Kafeterya yerinin ilk yıldan sonraki yılların aylık kira bedelleri

her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilen yeniden değerleme oranına göre artış yapılarak tespit ve tahsil edilecektir.

5- İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt

Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesi, halen faaliyette olduğuna dair belge ile şirketin Maliye, SGK gibi borçlarının olmadığına dair belgeleri (Noter onaylı) ibraz edecekleri gibi, tüm şirket ortakları imzaya yetkili kişiye şahsi vekâletlerini verecek veya hazırlanacak sözleşmeyi tüm ortaklar imzalayacaktır.

6- İhaleye özel (gerçek kişi) kişilik adına girecekler Maliye, SGK borcu olmadığına dair belge ile

2023 yılında ve en geç 3 ay içerisinde alınmış Cumhuriyet Savcılığından sabıkası olmadığına dair belge getirmek zorundadır.

7- İş bu ihaleye ait KDV, ilan, reklâm, vergi, resim, harç ve kira sözleşmesi noter onayı gibi her türlü

yasal giderler kiracıya ait olacaktır.

8- İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

9- Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dâhilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ilanen duyurulur.17.05.2023

ÇAY BAHÇESİ VE KAFETERYA YERİNİN

                                                                                                                   KDV DAHİL

                                                                                                             AYLIK MUHAMMEN  3 YIL ÜZERİNDEN 

MEVKİİSİ                     CİNSİ          PAFTA  ADA   PARSEL  M2 MİKTARI   KİRA BEDELİ      GEÇİCİ TEMİNATI

İmran Mah.         Çay Bahçesi      5            47         4          2100 M2        18.000,00 TL          19.440,00 TL

Atatürk Bulv.    Ve Kafeterya                                     100 M2                                        

Belediye Karşısı

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No İLN01832274