KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
 ÇİFT KABİN (PİCK-UP) ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞİ
İHALE İLANI
Üniversitemiz teknik personellerinin ulaşım ve malzeme taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet ticari (pick-up) araç kiralanacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.
1.Üniversitenin;
Adresi                        : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak No:4, Mustafapaşa Köyü, Ürgüp/Nevşehir
Telefon – Faks Numarası            : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi                    : [email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: www.kapadokya.edu.tr
İhale Dokümanın Temin edileceği Adres    : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak No:4, Mustafapaşa Köyü, Ürgüp/Nevşehir
Banka Hesap Numarası             : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İlgili personelin
Adı/Soyadı/Unvanı                : Bilal KAYNAK (Yapı ve Destek İşler Daire Başkanı)
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri, ilgili personel ile irtibat kurarak temin edebilirler.

2.İhale Konusu İşin;
İşin Adı                    : Kapadokya Üniversitesi Araç Kiralama Hizmeti Alımı
Araç Sayısı                    : 1 (bir) Araç
Aracın Çalışacağı Yer                : Kapadokya Üniversitesi 
İşe Başlama Tarihi                : 15.04.2023 
İşin Bitiş Tarihi                : 31.08.2023 

3.İhaleye İlişkin Bilgiler
İhalenin Usulü                    : Açık İhale
İhalenin Yapılacağı Adres            : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak No:4, Mustafapaşa Köyü, Ürgüp/Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati        : 24.03.2023 – 10:00
Teklif Verme Şekli                : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli                : 2.500,00 TL

4.    İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)Teklif mektubu,
d)Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i) İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş (5) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 
ii) Güncel Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair belge,
f. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
g. İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
ğ. İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
h. İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
8. Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
10. İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11. Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
a) Sözleşme konusu araçların, Üniversite tarafından belirtilen gün ve süre içinde teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin binde altı (%0,6) oranında Yükleniciye gecikme cezası kesilir.
b) Araç tesliminin yapılamaması halinde Üniversite uğradığı zararı Yükleniciden sözleşme tarihi itibariyle işlemiş ticari temerrüt faizi ile talep etme hakları ile bu gecikmeden doğan diğer zararlarının tazminini talep etme hakkı mevcuttur. Yüklenici, burada belirlenen cezai şartın fahiş olmadığını ve belirlenen yükümlülüklerini ifa etmemesi durumunda nakden bu cezai şartı ödemeyi kabul beyan ve taahhüt etmiştir.

Diğer Hususlar
a)    İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
b)    İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c)    İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
d)    Kira sözleşmesinin devamı müddetince araçların bakım, onarım, yağ, yağlama, yedek parça ve arıza durumunda çıkacak vs. diğer masrafları İstekli’ ye ait olacaktır. Mevsime göre yılda 2 kez (yazlık ve kışlık) olarak kullanılan araç lastikleri, deformasyona uğraması veya diş derinliği yasal sınırın altına düşmesi halinde İstekli tarafından değiştirilecektir. 
e)    İşin yürürlük süreci içerisinde yakıt, Üniversitenin anlaşmalı olduğu istasyonundan temin edilecek olup, yakıt bedeli Üniversite tarafından karşılanacaktır.
f)    Araçların kullanım süresi boyunca Km sınırlaması bulunmayacaktır.
g)    İhale kapsamında teklifler 1 (bir)) araç üzerinden verilecektir.
h)    Üniversite, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb.) veya ortaöğretim kurumlarının eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya ihtiyaç doğrultusunda araç çalıştırabilir. 
i)    İstekli tarafından hizmete sunulacak araçlar kazasız ve hasarsız olacaktır. Araçların herhangi bir şekilde üzerinde pert ya da ağır hasar kaydı bulunmayacaktır.