Konuyla ilgili Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; "Eğitim-Bir-Sen olarak, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde 17.01.2020 tarihinde yapılan değişikliklerin, takip eden öğretim yılından itibaren geçerli olması gerekirken yürürlük tarihi itibarıyla geçerli kılınmasına ilişkin açtığımız davada Danıştay, geçmişe etkili sonuçlar doğuran kazanılmış hakları ortadan kaldıran yürürlük maddesini iptal etti.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ndeki hükme göre her bir takvim yılı için bir önceki yılda gerçekleştirilen faaliyetler esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden şubat ayının on beşinden itibaren on iki ay süreyle ödenecektir. Bu çerçevede, üniversitelerdeki akademik teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz komisyonları, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanması, yürütülmesi ve sürecin tamamlanması işlemlerini 15 Şubat’a kadar yetiştirmek zorundadır.

Buna rağmen, 17.1.2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği, üniversitelerdeki ilgili komisyonların ödemeye esas olmak üzere akademik teşvik ödeneği süreçlerini halen yürüttüğü bir zaman zarfında yürürlüğe konulmuştur. Bu suretle geçmişe etkili hükümler getiren yönetmelik değişikliği, hak kayıplarının ve mağduriyetlerin yanı sıra, akademik kariyer planlaması yönündeki faaliyetlerin de sekteye uğramasına neden olmuştur.

Danıştay 8. Dairesi, ‘… Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 7. maddesinde yer alan ‘Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen yönetmelik hükmü ile getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği görülmektedir. Bu durumda, geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı bir şekilde düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır…’ gerekçesiyle dava konusu hükmün iptaline karar verdi." ifadelerine yer verildi.