Akıllı Atık Toplama Sistemi Kiralanması hizmet alımı Akıllı Atık Toplama Sistemi Kiralanması hizmet alımı

 

 

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

 

1-İşin Niteliği: Evsel Nitelikli Atıklardan Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Satışa Verilmesi İşi

2-İşin Yapılacağı Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi ve ek binalar

3-İşin Miktarı: Plastik Atıklar:12000 KG, Kâğıt:3000 KG, Cam:1000 KG– 12 Aylık Süreyle 4-İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: ihale dokümanı Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde 250,00-TL bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir. Hastanemize ait Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi (Nevşehir Devlet Hastanesi Halk Bankası Hesap Numarası TR790001200968600079000009) işin adı ve doküman alanın bilgileri belirtilerek doküman satış bedeli yatırılabilir.

5-İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi: Nevşehir Devlet Hastanesi 23/02/2023 Perşembe günü saat 10:00'da

6-İhale Şekli ve Usulü: 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü

7-Muhammen Bedel: 117.250,00-TL

8-Geçici Teminat: 3.517,50 TL

9-İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

10. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a- Müracaat Dilekçesi,

b- İkametgâh (6 aydan eski olmamak),

c- Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise),

ç- Sabıka kaydı (ilk ilan tarihinden eski olmayacak),

d- Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

e- İlk ilan tarihinden sonra (10.02.2023) mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olduğuna dair belge,

f- Geçici Teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,

g- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınmış Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi,

h- Tüzel kişilik olması halinde imza sirküsü/Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi ile ihaleye vekaletten teklif vermesi durumunda vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi.

İLAN OLUNUR.