T.C.

NEVŞEHİR İLİ

AVANOS İLÇESİ

ÇALIŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

1.İhale Konusu Olan İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı:

Mülkiyeti belediyemize ait olan Aşağı Mahalle Dicle Caddesi Dilek Sk.  Mevkii 339 ada 2-4-13 parsellerde bulunan 3 adet konut arsası.  

2. Şartname ve Eklerinin Nereden Temin Edileceği:

İhale dokumanı Çalış Belediyesi Fen işlerinde görülebilir ve temin edilebilir.

3. İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:

İhale Çalış Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu(Belediye Encümeni) huzurunda 09.08.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30 başlayacak olup, sıra numarasına göre arsa satışı yapılacaktır.

4. Muhammen Bedeli ve Geçici Teminat Miktarı

Sıra No

Ada parsel no

Alanı (m2)

 

       M2 Muhammen

 Bedeli(TL)

Muhammen

Bedeli

Geçici Teminat

Tutarı (% 3)

İhale Tarihi

İhaleSaati

1

339/2

664,70

160.00 TL

106.352,00

3.191,00

09.08.2023

10.30

2

339/4

663,23

160,00TL

106.117,00

3.184,00

09.08.2023

10:45

3

339/13

673,54

160,00TL

107.767,00

3.233,00

09.08.2023

11.00

5.İsteklilerde Aranın Belgelerin Neler Olduğu:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ile T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler ihaleye katılabilir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ile konsorsiyumlar ihale katılamaz.

5.1.İsteklinin Tüzel Kişi Olması Halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleriveya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.2. Gerçek Kişi Olması Halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

5.2.1. T.C. Kimlik Kartı  fotokopisi (aslının idarece görülmesi kaydıyla)

5.3. İş bu Şartnamenin 2.1. maddesinde belirlenen geçici teminat miktarına uygun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddelerine göre geçici teminat olarak kabul edilebilecek belgeler veya geçici teminat nakit olarak verilecekse, geçici teminatın Çalış Belediye Başkanlığının T. C. Halk  Bankası, Avanos Şubesindeki TR 03 0001 2009 6880 0007 0000 13 IBAN numaralı hesabına veya Çalış  Belediyesi Tahsilat servisine  yatırıldığını gösteren belge.

5.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.5.Çalış  Belediyesine borcu (su, emlak, çevre temizlik vb.) olmadığına dair  Çalış Belediyesi Tahsilat Servisinden   ihale tarihinden önce alınmış belge.

5.6. Tebligat adresini gösterir ikametgah belgesi(e devletten temin edilebilir)

5.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı içinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi

 .

     İlgililere duyurulur.

                                                                                                                   Kazım YILMAZ

                                                                                                                   Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01866238