GÖREME BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZLAR  KİRAYA VERİLECEKTİR.

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık  Teklif  Usulü ile kiraya verilecektir.

Yeri, Niteliği ve Miktarı

Aydınlı Orta mahalle Müze caddesinde No:1K’ da bulunan 20 M2 dükkan

Aydınlı Orta mahalle Müze caddesinde No:1L’ de bulunan 45 M2 dükkan

İsali-Gaferli-Avcılar Mah. Müze Cad. No:9I’da bulunan 50 M2 dükkan

İsali-Gaferli-Avcılar Mah. Müze Cad. No:9H’de bulunan 40 M2 dükkan

Yıllık muhammen Kira bedeli

150.000,00 TL TL+KDV

160.000,00 TL+KDV

100.000,00 TL+KDV

90.000,00 TL+KDV

Geçici teminat Miktarı

13.500,00 TL

14.400,00 TL

9.000,00 TL

8.100,00 TL

Kira süresi

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

İhalenin  yapılacağı  yer

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

İhale tarihi

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

İhale saati

14:00

14:10

14:20

14:30

İhale usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

Yeri, Niteliği ve Miktarı

İsali-Gaferli-Avcılar Mah. Müze Cad. No:9C’de bulunan 50 M2 dükkan

İsali-Gaferli-Avcılar Mah. Müze Cad. No:8’de bulunan 70 M2 dükkan.

İsali-Gaferli-Avcılar Mah. Müze Cad. No:14’de bulunan 15 M2 dükkan

İsali-Gaferli-Avcılar Mah. Müze Cad. No:14A’da bulunan 70 M2 dükkan

Yıllık muhammen Kira bedeli

75.000,00 TL+KDV

350.00,00 TL+KDV

285.000,00 TL+KDV

500.000,00 TL+KDV

Geçici teminat Miktarı

6.750,00 TL

31.500,00 TL

25.650,00 TL

45.000,00 TL

Kira süresi

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

İhalenin  yapılacağı  yer

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

İhale tarihi

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

İhale saati

14:40

14:50

15:00

15:10

İhale usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

Yeri, Niteliği ve Miktarı

İsali-Gaferli-Avcılar Mah. Müze Cad. No:9B’de bulunan 70 M2 dükkan

İsali-Gaferli-Avcılar Mah.Posta Sokak No:2’de bulunan 50 M2 dükkan

İsali-Gaferli-Avcılar Mah müze caddesi 8247 parselin 25 M2’lik alanını

Aydınlı Orta mahalle müze cad.No:5’de bulunan 300 M2 kafeterya

Yıllık muhammen Kira bedeli

100.000,00 TL+KDV

130.000,00 TL+KDV

110.000,00 TL+KDV

400.000,00 TL+KDV

Geçici teminat Miktarı

9.000,00 TL

11.700,00 TL

9.900,00 TL

36.000,00 TL

Kira süresi

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

3 Yıl

İhalenin  yapılacağı  yer

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

Göreme  Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis toplantı salonu Orta Mahalle Adnan Menderes Caddesi No:2  Nevşehir

İhale tarihi

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

16/05/2024 Perşembe günü

İhale saati

15:20

15:30

15:40

15:50

İhale usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi açık teklif usulü

İSTEKLİLERDEN  ARANACAK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1 - Noter tasdikli imza beyannamesi,

2 - Nüfus kayıt örneği,

3 - İkametgah belgesi,

4 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu

5 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

6-  Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

7-  Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

8-  Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1 - Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2 - Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli),

3 - Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi

5 - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, banka teminat mektubu

6 - İhale şartname bedeline ait makbuz,

7 - Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,

8 - Ortak katılım olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi

9 - Belediye tahsilat servisin alınacak olan Göreme Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

Taşınmazlara ait İhale Şartnameleri, 500,00 TL bedel karşılığında Göreme Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede kira şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02026595