Diyanet İşleri Başkanlığınca, din hizmetleri sınıfında imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapan hafız personelin Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ezbere okuyabilmelerini sağlamak, din hizmetlerinde büyük bir öneme sahip olan hafızlıklarını pekiştirmek ve aşır okuma tavırlarını geliştirmek amacıyla gerekli koşulların sağlandığı yerlerde 18 Eylül 2023-08 Mart 2024 tarihleri arasında il/ilçe müftülüklerince mahallinde 6 ay/24 hafta süreli “Hafızlığı Muhafaza Hizmet İçi Eğitim Kursu” düzenlenebilecek.

KURSİYER SEÇİMİ/BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kursiyer seçiminde aşağıdaki temel şartlar esas alınacaktır, Din hizmetleri sınıfında Kur’an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında kadrolu veya sözleşmeli olarak fiilen görev yapmak, Kadrolu personelden adaylık eğitimlerini almış olmak, Hafızlık belgesine sahip olmak veya belgesi olmamakla birlikte hafız olmak, Daha önce aynı kursa katılmamış olmak veya katılıp da en fazla bir defa başarısız olmak, Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak, Kurs süresince yurt dışı, askerlik vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak. Hatimle teravih namazı kıldıranlar, ezbere mukabele okuyabilenler ile daha önce aynı kursa katılıp başarılı olan personel kursa alınmayacak. Müftülüklerce kursun düzenlenmesine ihtiyaç görülmesi ve eğitimci, kursiyer sayısı vb. hususlarla ilgili gerekli şartların tamamlanması halinde; kursta, göreve yeni başlayanlara ve kursa gönüllü katılmak isteyenlere öncelik verilecektir. Kurslar, il/ilçe merkezlerindeki personele yönelik yüz yüze eğitim şeklinde; merkeze uzak yerlerdeki personele yönelik ise uzaktan eğitim şeklinde düzenlenecek. Kursun uzaktan eğitim yoluyla çevrim içi olarak düzenlenmesi halinde, kursa gerekli teknik altyapı imkânına sahip olan personel alınacak.

Fidan desteği başvuruları devam ediyor Fidan desteği başvuruları devam ediyor

KURSUN UYGULANMASI

Kurslar, Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır. Kurslar, mahalli şartlar ve programın uygulama esasları dikkate alınarak haftada 16 saat ve 24 hafta üzerinden planlanacaktır. Kurslar, il/ilçe merkezlerinde ve müftülüklerce uygun görülen diğer yerlerde açılabilecektir. Kurslar, aşağıda belirtilen eğitim takvimine göre düzenlenecektir. Programın haftalık ders dağılım çizelgesi il/ilçe müftülüklerince hazırlanacaktır. İhtiyaç olması halinde ders planlamasına hafta sonları da dâhil edilebilecektir.

Kursların sabah 07.00-12.00 saatleri arasında açılması esastır. Bununla birlikte muhatap kitlenin ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurularak müftülükçe uygun görülmesi halinde 07.00-18.00 saatleri arasında açılabilecektir.Kurs süresince eğitime katılan kursiyerler asli görevlerine devam edeceklerdir. Öğreticiler ders defterlerini düzenli bir şekilde dolduracaklar. Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği bir dönemin gün olarak 1/8’i aşan devamsızlığı durumunda kursiyerin eğitimle ilişiği kesilecektir. Devamsızlıkların hesaplanmasında fiilen ders yapılan günler dikkate alınır.

Kurslar kadın ve erkek görevliler için ayrı ayrı düzenlenecek. Programın yapısı ve kazanımları gereği sınıflar, en az 8, en fazla 15 kişi olacaktır. Eğitim süresince sınıf kursiyer sayısının 8’in altına düşmesi durumunda kurslar, aynı il/ilçede açılan sınıflarla birleştirilecektir. Sınıfların birleştirilmesinin mümkün olmaması halinde, kursiyer sayısının 8 (sekiz)’in altına düştüğü kurslarda eğitimlerde görevlendirilenlere ek ders tahakkuk ettirilmeksizin eğitime devam edilebilecek. Kursların programın amaç ve kazanımları doğrultusunda ve mevzuata uygun bir çerçevede etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için müftülüklerce gerekli denetim ve takibi yapılacak.

GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİCİLER

Hafız olup kıraat ve talimi güçlü olmak şartıyla Aşere, Takrib mezunu olanlar,  Tashih-i Huruf Rehber Öğreticileri, Tashih-i Huruf/Hüsn-i Tilavet Kursu mezunu olanlar, Hatimle teravih namazı kıldırabilen veya ezbere mukabele okuyabilen Kur’an kursu  öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyımlar, Eğitimci ihtiyacının yukarıda sayılanlarla karşılanamaması halinde kıraat alanında temayüz etmiş; bilgi, beceri ve öğretme yeteneğine sahip olanlardan müftülükçe görevlendirilmesi uygun görülenler, eğitimci olarak görevlendirilebilecektir.  Dini Musiki dersi için öncelikle hafız olanlar görevlendirilecek, öğretici bulunamaması halinde hafız olmayanlar da görevlendirilebilecektir.  Müftü, müftü yardımcısı, şube müdürü vb. GİH sınıfında olup üzerinde idari sorumluluk bulunanların derse girmemeleri esastır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde ders görevi verilebilecek.