İhale İlanı

 

1-İşin Niteliği: Nevşehir Devlet Hastanesi ile Hizmet Binalarının kapalı alanında bulunan yerlere 6 adet Çay Kahve Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su Büfematikkurulumu için yer Kiralama İşi (12 Ay 21 günlük)

2-İşin Yapılacağı Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi

3-İşin Miktarı: 6 adet Çay Kahve Otomatı ve 6 adet Gıda-Meşrubat-Su BüfematikToplam:6,60 m2yer kiralama.

4-İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde ihale dokümanı ücretsiz olarak görülebilir ve 250,00-TL bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5-İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi Nevşehir Devlet Hastanesinde,10.02.2023 Tarih ve Saat:10.00’da.

Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

6-İhale Şekli ve Usulü: 2886Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü

7-Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:

a)97.500,00-TL muhammen bedel ile Geçici Teminat:2.925,00-TL

8-İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b.Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

9. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a. Müracaat Dilekçesi

b.İkametgâh (6 aydan eski olmamak).

c.Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti ile imza beyannamesi, tüzel kişilik olması durumunda imza sirküsü ve vekaleten ihaleye teklif verilmesi durumunda vekaletname ile birlikte vekile ait imza beyannamesi.

d. Sabıka kaydı (ilk ilan tarihinden eski olmayacak),

e. Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

f.İlk ilan tarihinden eksi olmamak üzere mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olmadığına dair belge.

g.Hastanemize ödenmemiş kira borcu olmadığını gösterir belge.

İLAN OLUNUR.