İl Genel Meclisinin aralık ayında aldığı kararlar şöyle:

Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Kızılkaya Köyü 117 ada 42 nolu parselin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İI Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına İl Genel Meclisinin 04.12.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez ilşe Boğaz Köyü 128 ada, 49 nolu parselin bulunduğu alanda “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmamasına. İl Genel Meclisinin 04.12.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından tanzim edilen rapor görüşülerek hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. 5302 sayılı Kanunun 42/e Maddesi gereğince İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün iş ve işlemlerine yönelik hizmet bedellerinin 2024 yılı için tabloda gösterildiği şekilde güncellenmesine. İl Genel Meclisinin 05.12.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

İI Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Bütçesinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin de fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin, yetmeyen harcama kalemlerine 5302 sayılı Kanunun 10. Maddesinin b bendi hükmü gereği aktarma yapılmasına. İI Genel Meclisinin 05.12.2023 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Göreme’de 1000 adet ceviz fidanı dağıtıldı Göreme’de 1000 adet ceviz fidanı dağıtıldı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, memur ve sözleşmeli personellere Sosyal Denge Tazminatı ödenebilmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapılması, sözleşme süresinin belirlenmesi ve sözleşmenin imzalanması için Sayın Valimize yetki verilmesine. İI Genel Meclisinin 06.12.2023 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli, Merkez İlçe, Balcın Köyü 125 ada 14 nolu parselin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İI Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 07.12.2023 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

İI Özel idaresi envanterinde kayıtlı, çekme belgeli 50 DA 013 plakalı 2006 model Renault Master marka otobüsün 237 sayılı Taşıt Kanunu gereği Tatlarin Belediyesi'ne tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 07.12.2023 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

5302 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği üyeler tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilmesine. Avanos İlçesine bağlı Mahmatlar Köyü ile Karacauşağı Köyü arasında bulunan yolun çok dar olması sebebiyle genişletilme çalışması yapılması için il Özel İdaresi 2024 yılı yatırım programına ilave edilmesine. İl Genel Meclisinin 07.12.2023 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez İlçe, Güvercinlik Köyü, 1089 ve 1090 nolu parsellere ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı” kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, İI Özel İdaresi yetki alanında kalan kısmının onaylanmasına. Ayrıca, söz konusu imar planına esas alanın bir kısmının Kapadokya Alan sınırı içerisinde kalması nedeniyle, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanunun 4. Maddesinin 3. fıkrası gereği, konunun Kapadokya Alan Başkanlığı'nca görüşülmek ve değerlendirilmek üzere, planların Kapadokya Alan Başkanlığına gönderi/mesi ve imar planlarının Kapadokya Alan Başkanlığının onayından geldikten sonra yürürlüğe girmesine. İl Genel Meclisinin 08.12.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gülşehir İlçesi, Kızılkaya Köyü 116 ada 310 nolu parselin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Eneıji Kaynaklarına Dayalı Uretim Tesis Alanı” amaçlı 02.06.2016 tarih ve 120 sayılı İI Genel Meclis Kararı ile onaylanan planın kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi, tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması amacıyla 22A uygulaması olduğundan parsel ile imar planı arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi ıçin şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına. II Genel Meclisinin 08.12.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İlimiz, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, 2018 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazda bulunan 2.060,29 m2 İl Özel İdaresi hissesi ile Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Ürgüp İlçesi, Mustafapaşa Köyü, 5591 parselde kayıtlı taşınmazın trampa edilmesine. Mustafapaşa Köyü 5591 parselde kayıtlı taşınmazın tapu kütüğüne "imar planı üzerinde park fonksiyonunda kalmaktadır" şerhi konulmasına. İl Genel Meclisinin 08.12.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karacaören Köyü, 180 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu alanda "Yenilenebilir Eneıji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES) Alanı" amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İI Genel Meclisinin 08.12.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İI Özel İdaresi tarafından yürütülen Nevşehir İli, Merkez İlçe, Boğaz-Karacaören Köylerinde yapılması planlanan karayolu kenarı sanayi alanı planlama çalışmasına 30.01.2020 tarihinde İI Tarım ve Orman Müdürlüğüne 414 ha alan için görüş sorularak başlamıştır. Talep edilen 414 hektarlık alan için İçişleri Bakanlığı'nca 22.09.2020 tarihinde onaylanan Kamu Yararı Kararı ve Tarım Orman Bakanlığı'nın oluru ile 414 ha alana izin alınmış olup süreç içerisinde değişen sınırlarla beraber günümüzde toplam 458 ha alanda planlama çalışması devam etmektedir. Alınan uygun görüş kapsamında, söz konusu alanın “Sanayi alanı” olarak planlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, 458 hektarlık alan için planlama çalışmasının bütüncül ve kamu yararı gözetilerek sürdürülebilmesi için, bu süreçte İl Özel İdaresine bireysel olarak yapılacak parsel bazlı bütün işlem (imar planı, plan değişikliği, ifraz, tevhid, yola terk, ruhsat vb.) tekliflerinin, 3194 Sayılı kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı Kanunun 10/c maddesi ve 70’inci maddeleri uyarınca, plana başlama sürecinin başlangıcı olan, sanayi planını yapmak üzere alan firma ile sözleşmenin yapılma tarihi itibariyle yukarda belirtilen işlemlerin durdurulmasına. İl Genel Meclisinin 08.12.2023 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ