İl Genel Meclisinin mart ayında aldığı kararlar şöyle:

İl Özel İdaresi aleyhine açılan davalar sonucunda idare aleyhine tazminata hükmedilmiş ve davacılar tarafından hükmedilen tazminatın tahsili için icra takibinin başlatıldığı, tehiri icra talebine esas olmak üzere dosya hesabına göre hükmedilen tazminat tutarlarına icra dosyalarına depo edilmesi veya yeterli miktarda taşınmazın teminat gösterilmesi gerektiğinden icraların geriye bırakılması için yazıları ekinde sunulan taşınmazların rehin olarak gösterilmesine üyeler Haydar Çiftci, Mehmet Ali Savaş Ezilmez, Alpaslan Kaygısız, Enver Türkmen, Yücel Yılmaz, Özdemir Şimşek ve Osman Kılınç’ın red oyuna karşın İl Genel Meclisinin 4 Mart tarihli birleşiminde oy çokluğuyla karar verildi.

Ürgüp’e bağlı Başdere köyü, 304 ada 3 parselde kayıtlı 446,00 m2 yüzölçümlü “ev ve arsası” niteliğindeki taşınmazın İl Özel İdaresine ait olan 158,00 m2 kısmının 3194 sayılı Kanunun 17. Maddesi hükmü gereği hissedarına doğrudan satışının yapılmasına İl Genel Meclisinin 4 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

İl Özel İdaresi bütçesinin Yedek Ödenek harcama kaleminden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Araç Alımı ve Çevre Düzenlemesi İşi harcama kalemine 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin (b) bendi hükmü gereği 400 bin TL ödenek aktarılmasına İl Genel Meclisinin 5 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

Acıgöl’e bağlı Yuva köyü arazisi için Taşkın Kontrolü işinin proje güzergâhında bulunan köy kanalizasyon şebekesi ve Acıgöl OSB kanalizasyon deşarj boru hattı ile Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü Karaoluk Deresi 12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarım işinin proje güzergâhında bulunan köy içme suyu ve kanalizasyon şebekesi boru hatlarının deplasmanlarının yapılabilmesi için gerekli ödeneğin Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmasına İl Genel Meclisinin 5 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

Avanos’a bağlı Akarca köyü 112 ada 16 nolu parselin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına İl Genel Meclisinin 5 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

Avanos’a bağlı Akarca köyü 169 ada 15,16,17. 20 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına İl Genel Meclisinin 6 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

MEDAŞ yerel seçimleri ve bayram mesaisini sorunsuz atlattı MEDAŞ yerel seçimleri ve bayram mesaisini sorunsuz atlattı

Avanos’a bağlı İğdelikışla köyü 109 ada 5 nolu parselin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına İl Genel Meclisinin 6 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. Maddesi gereğince, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan, İl Özel İdaresi 2023 Yılı Faaliyet Raporu İl Genel Meclisince incelenmiş olup, hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine İl Genel Meclisinin 6 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine Avanos’a bağlı Akarca köyü, 169 ada 69 nolu parsele ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına İl Genel Meclisinin 7 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine Acıgöl’e bağlı Tepeköy köyü 111 ada 56, 57, 58 ve 59 numaralı parsellere ait “Konut Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği onaylanmasına İl Genel Meclisinin 7 Mart tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine Merkez’e bağlı Güvercinlik köyü, 688, 1057 ve 690, 894, 932 nolu parsellere ait “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri gereği onaylanmasına İl Genel Meclisinin 7 Mart tarihli birleşiminde oy birliğiyle karar verildi.

Derinkuyu’ya bağlı Suvermez köyü 367 ada 4 ve 5 nolu parsel, 382 ada 2, 5, 9, 10 ve 11 nolu parsel, 383 ada 8 parsel, 384 ada 1 ve 7 parsellerin bulunduğu alanda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis (GES) Alanı” amaçlı şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına İl Genel Meclisinin 8 Mart tarihli birleşimde oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: RAVZA NUR BAYDEMİR