Nevşehirliler sahura ‘Türkiyem’ ile uyanacak Nevşehirliler sahura ‘Türkiyem’ ile uyanacak

Yapılan açıklamada, “Teknik Sorumlu veya sorumlularca hazırlanan 2022 yılı arama ve işletme faaliyet raporlarının ruhsat sahibi tarafından iki nüsha halinde en geç 31 Mart tarihine kadar İdaremizin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve aynı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin amir hükümleri gereği "Arama/İşletme faaliyet raporu, ruhsatın verildiği yılı takip eden yılın Mart ayında başlamak üzere her yıl Mart ayı içerisinde jeoloji mühendisi ile birlikte faaliyetin niteliğine göre diğer ilgili mühendis veya mühendisler tarafından hazırlanarak İdareye verilir ve İdare tarafından bir nüshası MTA’ya gönderilir.

Faaliyet raporu, hazırlayan jeoloji mühendisi ve ilgili mühendisler ile ruhsat sahibi veya kanunî vekili tarafından imzalanır." ifadeleri gereğince 2022 yılını kapsayan İşletme/Arama Faaliyet Raporlarını ve Teknik Sorumlu Atama Belgelerini İdaremize 31 Mart mesai bitimine kadar evrak ve dijital (CD) olarak  teslim etmeniz zorunludur.” denildi.