İLAN

KAYMAKLI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

             Kaymaklı Belediye Başkanlığı duraklarında 6 (altı) adet ticari taksi plaka tahsisi için  16.01.2023 tarihi saat 15.00’te  2886 S.K.’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda ihale yapılacaktır..Bununla ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Muhammen bedel her bir plaka için 75.000,00 TL olup ihale bedeline KDV dahil değildir. Geçici teminat 2.250,00 TL dir.

            İhaleye katılacak istekliler : Gerçek kişi ise kanuni ikametgah ilmühaberi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve şartname bedeli 250,00 TL, geçici teminatını yatırdıklarına dair Belediye vezne makbuzunu ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri gerekmektedir.

            Tüzel kişi olmaları halinde noter tasdikli vekaletname ve noter tasdikli imza sirküsü ve şartname bedeli 250,00 TL  ve geçici teminatını yatırdıklarına dair makbuzunu ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri gerekmektedir.

           Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi ve sicil - yetki belgesi ile 250,00 TL  ve geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuzu ihale saatine kadar komisyonumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

İhaleye katılacak tüm gerçek ve tüzel kişiler Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı alması zorunludur.

            İlanen Duyurulur.04.01.2022