İSALE HATTI YAPTIRILACAKTIR

D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı 1 Kısım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/72455

1-İdarenin

a) Adı : D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : SANAYI MAHALLESI OSMAN KAVUNCU CADDESI 38060 KOCASİNAN KOCASİNAN/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası : 3523362850 - 3523362857

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Nevşehir İçmesuyu İsale Hattı 1 Kısım

b) Niteliği, türü ve miktarı : Nevşehir İl Merkezi içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Arzukamber, Senirin ve Çat Kuyularından temin edilecek suyun yeni yapılacak Stataltı deposuna iletilmesi için gerekli içmesuyu tesisleri inşa edilmesi işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir il sınırları içinde yer almaktadır.

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 550 (BeşYüzElli) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.02.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

“Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” hükümleri uyarınca bu ihalede;

A-III, A-IV ve A-XI  benzer iş kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri inşaat ve makine mühendisliği bölümleridir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Ø200 mm çapında (4 mm et kalınlığında) St 44 Kalitesinde, Dışı PE, İçi Solventsiz Epoksi Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Borular ile Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

0,33%

0,5%

0,25

Ø400 mm çapında (4 mm et kalınlığında) St 44 Kalitesinde, Dışı PE, İçi Solventsiz Epoksi Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Borular ile Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

3,96%

5,94%

2,5

Ø500 mm çapında (5 mm et kalınlığında) St 44 Kalitesinde, Dışı PE, İçi Solventsiz Epoksi Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Borular ile Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

5,79%

8,69%

3,5

Ø600 mm çapında (5 mm et kalınlığında) St 44 Kalitesinde, Dışı PE, İçi Solventsiz Epoksi Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Borular ile Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

10,56%

15,85%

6,5

Ø800 mm çapında (6,3 mm et kalınlığında) St 44 Kalitesinde, Dışı PE, İçi Solventsiz Epoksi Kaplı Spiral Kaynaklı Çelik Borular ile Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

26,07%

39,11%

16

Ø600 mm çapında Duktil Borular ile Özel Parçaların Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

0,75%

1,12%

0,5

Ø355 anma çapında 10 Atm PE100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Boru Hendek Kazı ve Dolgularının Yapılması

0,12%

0,19%

0,25

Vantuz Yapısı İnşaat İşleri (V1-1C Cadde Tipi)

0,3%

0,45%

0,25

Vantuz Yapısı İnşaat İşleri (V1-2C Cadde Tipi)

1,85%

2,78%

1

Tahliye Yapısı İnşaat İşleri (T1-C1-01 )

0,4%

0,59%

0,25

Tahliye Yapısı İnşaat İşleri (T4-C1-01 )

0,76%

1,14%

0,5

Branşman Yapısı İnşaat İşleri (BR-3C)

0,46%

0,7%

0,25

Debimetre Yapısı İnşaat İşleri (DB-1C)

0,11%

0,16%

0,25

Debimetre Yapısı İnşaat İşleri (DB-2C)

0,11%

0,16%

0,25

Beton Kaplamalı Tip Dere Geçişi (DG2-1T)

0,03%

0,04%

0,25

Beton Kaplamalı Tip Dere Geçişi (DG2-2T)

0,09%

0,14%

0,25

Yatay Sondaj Yapılması (DN800)

0,24%

0,36%

0,25

300 m³ lük Temiz Su Deposu İnşaat İşleri

4,58%

6,87%

2,75

500 m³ lük Temiz Su Deposu İnşaat İşleri

1,87%

2,8%

1

TMY1 Terfi Merkezi İnşaat İşleri

1,3%

1,96%

0,75

TMY2 Terfi Merkezi İnşaat İşleri

1,46%

2,18%

0,75

TMY3 Terfi Merkezi İnşaat İşleri

1,39%

2,09%

0,75

Her Tipte Vantuz Yapısı Mekanik Ekipman İşleri

0,7%

1,05%

0,5

Her Tipte Tahliye Yapısı Mekanik Ekipman İşleri

0,32%

0,47%

0,25

Her Tipte Branşman Yapısı Mekanik Ekipman İşleri

0,42%

0,63%

0,25

Her Tipte Debimetre Yapısı Mekanik Ekipman İşleri

0,48%

0,72%

0,25

300 m³ lük Temiz Su Deposu Mekanik Ekipman İşleri

1,12%

1,68%

0,75

500 m³ lük Temiz Su Deposu Mekanik Ekipman İşleri

0,41%

0,61%

0,25

TMY1 Mekanik Ekipman İşleri

0,9%

1,34%

0,5

TMY2 Mekanik Ekipman İşleri

2,73%

4,1%

1,75

TMY3 Mekanik Ekipman İşleri

2,72%

4,08%

1,75

500 m³ lük Temiz Su Deposu Elektrik ve Otomasyon İşleri

0,33%

0,49%

0,25

Her Tipte Branşman Yapısı Elektrik ve Otomasyan İşleri

0,48%

0,71%

0,25

Her Tipte Debimetre Odası Elektrik ve Otomasyan İşleri

0,33%

0,5%

0,25

TMY1 Terfi Binası ve TDY1 Deposu Elektrik ve Otomasyon İşleri

0,98%

1,47%

0,5

TMY2 Terfi Binası ve TDY2 Deposu Elektrik Ve Otomasyon İşleri

1,88%

2,82%

1

TMY3 Terfi Binası ve TDY3 Deposu Elektrik Ve Otomasyon İşleri

1,88%

2,82%

1

Tel Çit Yapılması

0,62%

0,93%

0,5

Her Tipte Enerji Nakil Hattı ve Trafo Tesisi Yapılması

0,7%

1,05%

0,5

Servis Yolu Yapılması

0,28%

0,43%

0,25

Her türlü ölçüm, harita, yol projeleri, aplikasyon, tatbikat, tadilat ve detay projeleri işleri

0,2%

0,3%

0,25

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede Uygulanacak sınır değer katsayısı (N)=1 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete (Kurumumuzca gerçekleştirilecek olan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N sınır değer katsayısı 1,00 olarak Bakanlık Olur'u ile belirlenmiş olup 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN01971780