KALABA BELEDİYESİNE AİT 6 PAFTA 375 PARSEL HÜRRİYET MAHALLESİ ÇEŞME SOKAK NO:2'DE BULUNAN DÜKKAN KİRALAMASI İHALESİ İLE İLGİLİ İLANDIR.

Belediyemize ait 6 pafta 375 parsel Hürriyet Mahallesi Çeşme Sokak No:2'de bulunan dükkan 2886 sayılı yasanın 45.inci maddesi uyarınca Açık Arttırma Suretiyle ihalesi yapılıp kiralanacaktır.

SIRA

ADRESİ

ADA/PARSEL

KULLANIM ŞEKLİ

YILLIK MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

1

Hürriyet

Mahallesi

Çeşme Sokak No:2 1/6 Pafta

375 Parsel

Dükkan

20.000,00 TL

600,00 TL

1-Sözleşmenin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip yer teslim tarihinden itibaren 36(otuzaItı) aydır.Bu sürenin sonunda sözleşme sona erer.

2-ihale konusu iş 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3-İhale 04.09.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00'te Belediyemizde Encümen huzurunda yapılacaktır.

4-İstekliler %3 Geçici Teminat miktarını ihale saatinden önce Belediye veznesine yatırılacaktır.

5-ihaleye girenler İkametgahlarını belgelendirmek zorundadır.ihaleye Tüzel kişilik adına girenler bunlara ait Ticaret odası kayıt belgesi,Ticaret sicil tasdiknamesi imza sirküleri ve Yetki belgesi(Vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.Belgelerin Noter onaylı olması gerekir.

6-Belediyemizde herhangi bir gelir kaleminde borcu olan kişi veya kişiler ihaleye teminat yatıramayacak ve ihaleye katılamayacaklardır.Ve yine borcun dışında Belediyemizle menfaati icabı her hangi bir konuda anlaşmazlık,uyuşmazlık durumunda olanlarda ihaleye katılamayacaklardır.

7-İhaleye ait KDV,vergi resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya aittir.

8-Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmaması tespitinde karar mercii ihale Komisyonudur.(Belediye Encümenidir)

9-İhale gerçekleştirildikten sonra 7 gün içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.

10-ihaleyi alan kişi %3 geçici teminat miktarını %6 tamamlayacaktır.%6 Kesin Teminat miktarı I(bir) yıllık ihale bedeli üzerinden verilecektir.

11-Kira bedelleri yıllık olarak ödenecektir.Ödenmeyen borç için Borçlar Kanununda belirtilen gecikme zammı oranı tatbik edilir.

12-Kiralayan şahıs kirasını zamanında düzenli ödemediği takdirde uyarıya gerek kalmadan sözleşmesi fesih edilecek. Yatırmış olduğu teminat belediyeye gelir kaydedilecek.

13-Kiralanan yer Belediyemize ihtiyaç duyulması halinde kiracıya uyarıya gerek kalmadan I(bir) ay içerisinde boşaltarak belediyemize teslim edecektir.

14-Bu yerin kira sözleşme süresi 3(üç) yıldır.

15-Teklif edilen kira bedeli 2023 yılı için geçerlidir.Diğer yılların kira bedelleri ise ÜFE oranına göre her yıl kira artış yapılacaktır.

16-Kiralayan kişi bu yeri başka kişiye devredemez.

17-Kiralanan yer içerisinde bulunan malzemeler kiracı tarafından itina ile korunacak kendi hatasından kaynaklanan zararlar kiracı tarafından karşılanacaktır.

18-Kiracı ile olan tüm anlaşmazlıklarda Avanos Mahkemeleri yetkilidir.

19-Kiralamaya ait şartname ve ekleri mesai saati içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

20-Keyfiyet ilgililere aittir.

#ilangovtr Basın No ILN01880962