KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
YAKIT ALIMI İHALE İLANI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz, ulaşım hizmetlerinde kullanılan araçlarda ve jeneratörlerde kullanılmak üzere ihtiyaç doğrultusunda yakıt (95 Oktan Benzin ve Euro Dizel) alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

1)    Üniversitenin;
Adresi                    : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü, Ürgüp, Nevşehir
Telefon – Faks Numarası            : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi                : [email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği 
İnternet Adresi                : www.kapadokya.edu.tr
Banka Hesap Numarası             : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres    : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü, Ürgüp, Nevşehir
İlgili personelin Adı/Soyadı            : İbrahim SAĞIR (Yapı ve Destek İşleri Daire Personeli) 

2)    İhale Konusu İşin;
İşin Adı    : Yakıt (95 Oktan Benzin – Euro Dizel) Alımı İşi.
İşin Yapılacağı Yer    : Kapadokya Üniversitesi 
İşin Süresi    : 1 (Bir) Yıl
İşe Başlama Tarihi    : 15.01.2023
İşin Bitiş Tarihi    : 14.01.2024

3)    İhaleye İlişkin Bilgiler
İhalenin Usulü    : Açık İhale
İhalenin Yapılacağı Adres    : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü, Ürgüp, Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati    : 02.01.2023 – 11:00
Teklif Verme Şekli    : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli    : 750,00 TL

4)    İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a)    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i)    Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii)    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i)    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii)    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)    Teklif mektubu,
d)    Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i)    İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son beş (5) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, 
ii)    Söz konusu işe yönelik yakıt alım ve satımına yönelik yetki belgesi,
iii)    İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve geçerliliği devam eden, teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, 
iv)    İstekli bir ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi’ ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliği devam eden ‘Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
v)    İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve geçerliliği devam eden istasyonlu Bayilik Belgesini, Teklif dosyasında sunacaktır.
e)    Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,
f)    İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
g)    İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
h)    İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
Not: İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.
5)    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6)    İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü, en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7)    İstekliler, tekliflerini yıllık toplam hizmet bedeli üzerinden vereceklerdir.
8)    Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
9)    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
10)    İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11)    
12)    Diğer Hususlar
11.1.    İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversite’nin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
11.2.    İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
11.3.    İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
11.4.    İşbu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır.
13)    Yakıt alımları; Üniversitemiz personelleri tarafından, İstekli adresinden ihtiyaç doğrultusundaki gün ve zamanlarda fiş karşılığında yapılacaktır.  
14)    Üniversite, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb.) veya eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya ihtiyaç doğrultusunda hizmeti devam ettirebilir.
15)    İş bu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır.
16)    Sözleşme konusu yakıtın, Üniversite tarafından belirtilen gün ve süre içinde teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin binde altı (%0,6) oranında Yükleniciye gecikme cezası kesilir.