KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 
KÖMÜR ALIMI İHALE İLANI

    Üniversitemiz kullanımında bulunan eğitim, öğrenci konaklama, misafirhane, lojman vb. binalar için genel bütçe kapsamında stok ve ihtiyaç doğrultusunda kömür alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 
1. Üniversitenin;
Adresi                        : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4, Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
Telefon – Faks Numarası            : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi                    : [email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği 
İnternet Adresi                : www.kapadokya.edu.tr
Banka Hesap Numarası             : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres    : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4, Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
İlgili personelin Adı/Soyadı    : İbrahim SAĞIR (Yapı ve Destek İşleri Daire Personeli) 

2. İhale Konusu İşin;
İşin Adı                    : Kömür Alımı İşi.
İşin Yapılacağı Yer                : Kapadokya Üniversitesi (Mustafapaşa Köyü, Ürgüp, Uçhisar) Yerleşkeleri 
İşin Süresi                    : 30 (Otuz) Gün
İşe Başlangıç Tarihi                : Sözleşme imzalanması akabinde 3 gün içerisinde yer teslimi yapılır ve işe başlanır.

3. İhaleye İlişkin Bilgiler
İhalenin Usulü                    : Açık İhale
Alım Miktarı                    : 100 (Yüz) Ton
İhalenin Yapılacağı Adres            : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4, Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati        : 22.12.2022 – 10:00
Teklif Verme Şekli                : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli                : 750,00 TL
4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c. Teklif mektubu,
d. Ekonomik ve mali yeterlik ile Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i) İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (Beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  
ii) Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, 
iii) Alımı yapılacak kömüre ilişkin TSE ve KCal değerlerini gösteren belge.
e. Maliye ve SGK borcu olmadığına dair güncel belge,
f. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
g. Kömürlerin istifleneceği depolar, teklif verecek istekli ile birlikte görülecek, İstekli tarafından yerinde görüldüğüne dair Üniversite tarafından belge düzenlenecektir. Söz konusu belge teklif belgesinde sunulacaktır.
h. İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
ı. İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
i. İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.
5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6) İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7) İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
8) Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
9) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
10) İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11) Diğer Hususlar
a. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
b. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
d. Söz konusu kömür alımında değişiklikler ihtiyaç durumuna göre %20 (yirmi) oranında artış ve azalış gösterebilir. Artış olması halinde İstekli tarafından teklif edilen birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır. 
e.) İhale teklifi hazırlanırken, kömürün nakliyesi ve depolara istiflenmesi giderleri İstekli tarafından karşılanacak olup, teklif fiyatı bu doğrultuda belirlenecektir. Üniversite depoları İstekli tarafından yerinde görülecektir.
f. İhale kapsamında teklifler 100 (Yüz) ton kömür için birim fiyat üzerinden verilecektir. Alımı yapılacak kömür İstekli depolarında muhafaza edilecek; teslimat, belirtilen süre içerisinde Üniversite tarafından talep edilen miktarlarda olmak üzere farklı günlerde yapılacaktır.
g. İhale tarihinden sonra iş bu ihale kapsamında verilecek kömür siparişlerinde de fiyatların belirlenmesinde sipariş tarihindeki kömür fiyatları dikkate alınarak fatura kesilecek; 
g.1 Sipariş tarihindeki döviz kuru ile ihale tarihindeki döviz kuru arasında %10 ve üzerinde (aşağı veya yukarı yönde) farklılık olması halinde, bu farklılık sipariş tarihindeki kömür fiyatına yansıtılacaktır. İstekliler bu maddede belirtilen şartları kabul ederek ihaleye katılmış sayılacaklardır. 
h) Üniversite, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb.) veya eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya ihtiyaç doğrultusunda hizmeti devam ettirebilir.
ı. İş bu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır.
i. Sözleşme konusu kömürün, Üniversite tarafından belirtilen gün ve süre içinde teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin binde altı (%0,6) oranında Yükleniciye gecikme cezası kesilir

ESAS NO : 2023/56 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO : 2023/56 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

12) İş Sağlığı ve Güvenliği
İstekli iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Kömürlerin teslimi sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya İstekli sorumlu olacaktır.