KÖPRÜ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları 6 Bölge Sınırları Dahilindeki Yollarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Belirlediği Tip Projelerden 2 (İki) Adet Yaya Üst Geçidi Yapılması, Mevcut Üst Geçitlerin Tamiri ve Panel Tel Çit Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/464971

1-İdarenin

a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-6.BÖLGE KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. No:2 38060 MELİKGAZİ/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası : 3523153900 - 3523209606

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Karayolları 6 Bölge Sınırları Dahilindeki Yollarda Karayolları Genel Müdürlüğünün Belirlediği Tip Projelerden 2 (İki) Adet Yaya Üst Geçidi Yapılması, Mevcut Üst Geçitlerin Tamiri ve Panel Tel Çit Yapılması

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.600 m3 kazı, 840 m3 Köprülerde Kuruda veya suda Demirli Beton yapılması, 210 ton her çeşit profil çelik çubuk ve çelik saçlarla Karkas inşaat yapılması yerine tespiti, 2300 m2 Panel Çit yapılması, 1.450 Adet İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk vb. dekoratif perforje imalat yapılması ve yerine konulması vb. gibi idari şartnamede belirtilen ( toplam 22 adet ) iş kalemi imalatının yapılması

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 66-25 K.K.No'luYozgat Boğazlıyan İl Yolu 2+200 Km ve 300-16 K.K.No'lu Nevşehir - Kayseri Devlet Yolu 33+800 Km

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Osman Kavuncu Mah. Fırat Caddesi No:2 Melikgazi / KAYSERİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

19.06.2018 tarih ve 30453/m  Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan” Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğde yer alan (A) I. Grup (Köprüler, Viyadükler ,Alt ve Üst Geçitler ) benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Asgari Oran

Azami Oran

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Her Derinlikte, Her Cins ve Klastaki Zeminde Kuruda Makine ile Sanat Yapısı Temeli (Köprü Temeli Dahil) Kazısının yapılması Kullanılması ve Nakli (Kazı Nakli Dahil)

1,39%

2,08%

0,87

Köprü Temellerinde ve Köprülerde Kuruda veya Suda Demirsiz Beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle) (Nakli Dahil)

0,33%

0,49%

0,2

Köprülerde Kuruda veya Suda Demirli Beton Yapılması (C25/30 Hazır Beton Harcı İle) (Nakli Dahil)

6,06%

9,1%

3,79

Üstgeçitlerde İnşaat Bünyesine Giren Her Cins ve Çaptaki Nervürlü İnşaat Çeliğinin Kullanılması (Zati Bedeli, Yüklenmesi, Taşınması, Boşaltılması, İstifi ve İşçiliği Dahil ) (Zayiat Dahil) (Ø50 Mm.'Ye Kadar Her Çaptaki)

3,46%

5,19%

2,16

Sanat Yapıları ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kırmataş Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri İle Her Türlü Büz Yanlarında Kırmataş Dolgu Yapılması (Nakli Dahil)

0,34%

0,51%

0,21

Her Çeşit Profil, Çelik Cubuk ve Çelik Şaclarla Karkas (Cerceve) İnşaat Yapılması yerine tespiti(Galvanizlenmesi,Yerine Konulması Nakliye Dahil)

30,59%

45,89%

19,13

Polikarbonat esaslı levha ile kaplama yapılması ( t=8 mm kalınlığında, ışık geçirgenliğine sahip, polikarbonat esaslı malzeme zati bedeli, yüklemesi, taşınması, boşaltılması, istifi ve yerine montajı için gerekli iskele, vinç vb. her türlü malzeme bedeli ve işçiliği dahil)

6%

9%

3,75

Karayolları Genel Müdürlüğünün Belirlediği Yaya Üst Geçidi Projelerinden Yaya Üst Geçit Projesinin Hazırlanması

0,8%

1,2%

0,5

Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (6 Cm Kalınlıkta) (Yatak Kumu Temini, Kum ve Prefabrik Eleman Nakliyeleri Dahil)

2,25%

3,37%

1,41

Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15X0,30) (Yastık Betonunun Yapılması ve Nakliyeler Dahil)

0,69%

1,03%

0,43

Trafik İşaretleme Malzemelerinin Temini, İşaretlemenin Yapılması ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması

0,11%

0,17%

0,07

Orta Refüjlere Panel Çit Yapılması

9,2%

13,8%

5,75

Demir İmalatın birkat Antipas 2 kat sentetik boya ile boyanması

0,67%

1,01%

0,42

Andezit Malzemeden Merdiven Kaplaması Yapılması (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)

0,59%

0,88%

0,37

Andezit Malzemeden Yaya Üst Geçit Kaplaması Yapılması (TS 10835) 3cm Kalınlığında 30cm x SERBEST BOY (Malzeme Bedeli ve Nakliye Dahil)

0,94%

1,41%

0,59

8 MM Kalınlıkta Temperli Camdan Merdiven ve Sahanlıklara Korkuluk yapılması (Malzeme Bedeli Vr Nakliye Dahil)

0,63%

0,95%

0,39

Parlak Paslanmaz Çalikten (304 Krom Çelik ) Merdiven Korkuluğu Yapılması

3,31%

4,96%

2,07

200 KG ÇİMENTO DOZLU TESVİYE TABAKASI YAPILMASI (Nakliye Dahil)

0,07%

0,11%

0,04

Üstgeçit Yürüyüş Yolları ve Merdivenlerin Aydınlatılması

0,67%

1%

0,42

İşlenerek dekore edilmş her çeşit demirden parmaklık , korkuluk vb.dekoratif perforje imalat yapılması ve yerine konulması

10,54%

15,83%

6,59

Çarpma Etkisini Azaltan Antistatik Kauçuk Zemin Kaplaması Yapılması (Her Türlü Malzeme Bedeli ,Montaj dahil 3 Cm Kalınlıkta Merdivenler Dahil)

0,31%

0,46%

0,19

Numuneye göre Galvanizli Kafes Tel Yapılması

1,06%

1,56%

0,65

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete; "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N= 1,00 olarak belirlenmiştir."

#ilangovtr Basın No İLN01828395