Açıklanan kararlar şöyle:

Muhtelif işlerde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Belediye bünyesinde bulunan iki adet 2005 model DESOTO marka kamyonet cinsi araçların arıza ve bakım maliyetlerinin yüksek olması, yedek parça temininde zorluk yaşanması sebebiyle trafikten çekilmesine oy birliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Kanunun 41. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi gereği Nevşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programının kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

Belediyenin 2023 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi için Belediye Meclisi 7 Ekim 2022 tarih ve 70 sayılı gündem kararı ile komisyona sevk edilen 2023 Mali Yılı Bütçesi görüşülmek üzere 31 Ekim 2022 tarihinde toplanılmış olup, belediyenin 2023 Mali Yılı Bütçesi muhasebe tekniği açısından incelendi.

Komisyon tarafından incelenerek Meclise sunulan 2023 Mali Yılına ait Bütçe, belediye meclisince de görüşülerek oylandı. Yapılan işaretle oylama sonucunda 2023 Mali Yılına ait Bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

Belediyeye ait olan Nevşehir Emek Mahallesi 1162 ada, 58 nolu parsel 1989 yılında yapılan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi uygulamasına sehven dahil edilmemiş olup, parselin bulunduğu alanda imar uygulaması tamamlandı. 2447 ada 14 nolu parsel ile mükerrer olarak aynı yerde ikinci parsel oluşmuştur. Emek Mahallesi 1162 ada, 58 nolu parselin tapudan terkin edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi ekipleri 64 saat sonra 2 kişiyi daha enkazdan çıkardı Nevşehir Belediyesi ekipleri 64 saat sonra 2 kişiyi daha enkazdan çıkardı

Nevşehir Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmeliği ve Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinde değişikliklerin yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.    

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığı 11.10.2022 tarih ve 3012597 sayılı yazı ile Nevşehir Merkez Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı ve eklerinin Belediye Meclis kararı ile birlikte 2863 Sayılı Kanun kapsamında Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilmesi amacıyla plan dosyası ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi talebi doğrultusunda Kale ve Çevresi Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planının yapılıp, yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

237 Sayılı Taşıt Kanununun 10’uncu maddesi "Ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinirler." düzenlemesi gereği Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet su ikmal ve itfaiye müdahale arazözü alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 2 Aralık günü saat 18.00’da yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.