İLAN
(Milli Emlak Şefliği)
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No Mahallesi/Köyü Mevkii  Ada        No Parsel No Yüzölçüm  (m²) Hazine Payı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Tahmini Bedel(TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 50070101275 Belekli Köyü Beylerkarşısı 125 24 17.129,72 Tam Tarla İmarsız İşgalli  770.000,00TL 77.000,00TL 27/06/2024 10:30
2 Taşınmaz No Mahallesi/Köyü Mevkii  Ada        No Parsel No Yüzölçüm  (m²) Hazine Payı Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu 1YıllıkTahmini Bedel(TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
3 50070100151 Buruncuk Mah. Bozoğlan 399 18 25.435,71 Tam Tarla İmarsız İşgalli  57.231,00 TL 5.721,10 27/06/2024 10,35
1. Yukarıda tapu bilgileri verilen Hazineye ait 1(bir) adet kiralama ve 1(bir) adet taşınmazın satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Hükümet Konağı Kat:2 Kozaklı  Milli Emlak Şefliği Çalışma Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale saatine kadar;
a) Satın almak istedikleri taşınmaza ait geçici teminat belgesini(Tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış, süresiz ve limit içi(Banka limitleri ve kullandırılan limitleri de gösterecektir) olarak düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları(her teminat mektubunda ihalenin tarihi, hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada,parsel vb.gibi bilgilerin yazılması zorunludur) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Gerçek kişilerde; yasal yerleşim yeri belgesini(ikametgâh ilmuhaberi), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisini(aslı ihale esnasında ibraz edilecektir), Vekaleten katılacakların ise ayrıca noter tasdikli vekaletnameyi,
c) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde ise; vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamenin aslını vermeleri(belgelerin aslı veya noter tasdikli suretlerinin ibrazı gerekmektedir); Kamu Tüzel Kişilerinde ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
      İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 
3. Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler(kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
4. Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'inci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta yoluyla verilecek tekliflerde gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
5. Hazinece satış yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.Ayrıca satış işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
6.  Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kozaklı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
7. İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü ihtilaflar alıcıya aittir.
8.Satışı yapılan taşınmazların ihale bedeli peşin ödeneceği gibi, satış bedeli belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, dışında 1.000,00 TL'yi geçen taşınmazların , talep edilmesi halinde ihale bedelinin en az dörtte biri peşin , kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dönemler halinde kanuni faizi ile birlikte taksitlendirme yapılabilecektir.Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.
9.Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1(yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5(binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmım için % 0,25(on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
10.Geçici Teminat bedelleri Kozaklı  Malmüdürlüğü veznesine yatırılabilir.
11. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
Not : Türkiye genelindeki ihale bilgileri https://www.milliemlak.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir. 
İhalenin yapılacağı adres: Kozaklı Milli Emlak Şefliği, Kozaklı Hükümet Konağı Binası 2.Kat, Altunsu Mah. Kanlıca Cad. No 2 Kozaklı  /NEVŞEHİR  Tel : 0 (384) 4714003 -1162
İLAN OLUNUR
#ilangovtr Basın No ILN02049775