KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
MOBİLYA (KOLÇAKLI SANDALYE, MASA, DOLAP) ALIMI İŞİ 
İHALE İLANI

Üniversitemiz Mustafapaşa ve İstanbul yerleşkesinde bulunan derslik ve ofislerde kullanılmak üzere mobilya (kolçaklı sandalye, masa, dolap) alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

1. Üniversitenin;
Adresi                        : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü, Ürgüp/Nevşehir
Telefon – Faks Numarası            : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi                    : [email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği 
İnternet Adresi                : www.kapadokya.edu.tr
Banka Hesap Numarası             : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres    : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü, Ürgüp/Nevşehir
İlgili personelin Adı/Soyadı        : Bilal KAYNAK (Yapı ve Destek İşler Daire Başkanı) 

2. İhale Konusu İşin;
İşin Adı                : Kapadokya Üniversitesi Mobilya (Kolçaklı Sandalye, Masa, Dolap) Alımı İşi
İşin Miktarı                : 17 (Onyedi) Çeşit Ürün
İşin Yapılacağı Yer            : Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi ve İstanbul Sabiha Gökçen Yerleşkesi
İşin Süresi                : 15 (Onbeş) Gün
İşe Başlama Tarihi            : Sözleşme İmzalanması akabinde 3 (üç) gün içerisinde yer teslimi yapılır ve belirlenen süreler içinde malzeme teslimatına başlanır.

3. İhaleye İlişkin Bilgiler
İhalenin Usulü                : Açık İhale
İhalenin Yapılacağı Adres        : Yeni Mevkii Ürgüp Sokak No:4 Mustafapaşa Köyü, Ürgüp/Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati    : 31.03.2023 – 10:00
Teklif Verme Şekli            : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli            : 2.500,00 TL

1)    İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a)    Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i)    Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii)    Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i)    Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii)    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)    Teklif mektubu,
d)    Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i)    İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (Beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi veya fatura,
ii)    TSE 12487 Hizmet Yeterlilik Belgesi, 
iii)    İSO 9001 – 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, 
e) Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,
f) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
g) İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
h) İhaleye katılan istekliler mobilyalarda kullanacakları malzeme numunesini ve renk kartelasını Üniversiteye sunacaklardır.
ı) İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
i) İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.

2)    Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
3)    İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü, en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
4)    İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
5)    Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
6)    Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
7)    İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.

8)    Diğer Hususlar
a)    İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversite’nin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
b)    İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversite’nin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c)    İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
d)    İş bu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır.
e)    Alımı yapılacak mobilyaların, istekli tarafından taahhüt edildiği şekilde ve tarihte teslim edilememesi durumunda, gecikilen her gün için sözleşme bedeli üzerinden günlük (binde) %0,6 oranında cezai işlem uygulanacaktır.
f)    Üniversite, önceden öngörülemeyen (Salgın, doğal afetler, seferberlik, yangın vb.) veya eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, uzatabilir.
g)    Üniversite, söz konusu işin İstekli tarafından taahhüt edildiği şekilde yapılmaması ve Üniversite tarafından kendisine bildirildiği halde işin yapılmaması veya yanlış yapılması durumunda sözleşme Üniversite tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.
h)    İhaleyi alan istekli tarafından imalat öncesi malzemelerin üç boyutlu çizimi yapılarak Üniversitenin onayına sunulacaktır. Onay alınmadan imal edilen ürünlerin kabul işlemleri yapılmayacaktır.