NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CAVE HOTEL YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İÇİN 29 YIL SÜREYLE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİNE AİT

İŞLETİLMESİ

S. NO

VASFI

ADRES

ALAN(m²)

Toplam Muhammen Bedel

Yıllık Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arsa

Nevşehir İli, Merkez İlçe Nar Kasabası Orta Mahalle 402 Ada 41 parselde

1035,58m2

2.436.000,00 TL

84.000,00TL

73.080,00TL

28.03.2024

          14:00

            İhalenin yapılacağı adres:  Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR

İhale usulü,  2886 / 45. maddesi (açık teklif usulü)

İşin süresi : 29 yıl

İhale Katılım Dosyaları teslim tarihi,  28/03/2024 Saat 14:00

Şartname ve eklerinin alınacağı adres: Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR adresinden  5.000,00 TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir.

 İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ile T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler ihaleye katılabilir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ile konsorsiyumlar ihale katılamaz.

1. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

1.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1. T.C. Kimlik Kartı Sureti  veya fotokopisi (aslının idarece görülmesi kaydıyla)

3. Teminat mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin  yatırıldığını gösteren belge.

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Nar Belediyesine borcu (su, emlak, çevre temizlik vb.) olmadığına dair Nar Belediyesi Emlak ve Tahsilat biriminden  ihale tarihinden önce alınmış belge.

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7. Tebligat adresini gösterir belge.

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

9. İmzalı İhale Şartnamesi.

Encümen Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur

#ilangovtr Basın No ILN02004035