NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 KİRALAMA İHALESİ

NO

VASFI

ADRES

Toplam Alan(m²)

Muhammen Bedel(aylık)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Dükkan/Hediyelik Eşya Satış Ofisi

Aşağı Mah. Mareşal Cad. No:1/A

40m²

2.000,00TL

2.160,00TL

15.05.2024

                  14:00

                                        

2

Dükkan/Çay Bahçesi

Baş Mah. Belediye Meydanı No:1/1

36,50m² kapalı- 350m² açık alan

2.000,00TL

2.160,00TL

15.05.2024

                   14:15

 

3

Dükkan/Kahvehane-Kıraathane

Baş Mah. Belediye Meydanı No:2/F

60m²

2.000,00TL

2.160,00TL

15.05.2024

                  14:30

                                        

4

Dükkan/Pide Fırını

Orta Mah. Kayakapı Sk. No:8

60m²

2.000,00TL

2.160,00TL

15.05.2024

                   14:45

 

5

Dükkan/Berber

Orta Mah. Demirlikapı Cad. No:1/C

23m²

2.000,00TL

2.160,00TL

15.05.2024

                  15:00

                                        

6

Dükkan/Bakkal ve Müştemilatları

Orta Mah. Stad Cad. No:28 – 28/1

45m² + 40m²

3.000,00TL

3.240,00TL

15.05.2024

                   15:15

 

7

Dükkan/Kasap

Baş Mah. Adnan Menderes Bul. No:5/C

42m²

4.000,00TL

4.320,00TL

15.05.2024

                  15:30

                                        

8

Dükkan/Fırın

Baş Mah. Adnan Menderes Bul. No:5/B

67m²

4.000,00TL

4.320,00TL

15.05.2024

                   15:45

 

9

Ofis

Baş Mah. Adnan Menderes Bul. No:5

13m²

2.000,00TL

2.160,00TL

15.05.2024

                  16:00

                                        

10

Dükkan/Berber

Baş Mah. Adnan Menderes Bul. No:3

25m²

3.000,00TL

3.240,00TL

15.05.2024

                   16:15

 

11

Halı Saha

Yeni Mah. Hacı Bektaşi Veli Bul. No:1

2.300m²

30.000,00TL

32.400,00TL

15.05.2024

                         16:30

İşin Süresi 3 Yıl (Üç)

*Not: Halı Saha Süresi 1 Yıl

İhalenin yapılacağı adres:  Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR

İhale usulü,  2886 / 45. maddesi (açık teklif usulü)

İhale Katılım Dosyaları teslim tarihi, 15.05.2024 – 14:00

Şartname ve eklerinin alınacağı adres: Baş Mahalle, Belediye Meydanı, No:1 50020 Nar/NEVŞEHİR adresinden 500,00 TL ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir.

 İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu ihale şartnamesinde belirtilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan ve faaliyette bulunma hakkına sahip tüm tüzel kişiler ile T.C. vatandaşı tüm gerçek kişiler ihaleye katılabilir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler ile konsorsiyumlar ihale katılamaz.

1. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

1.1. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2.1. T.C. Kimlik Kartı Sureti veya fotokopisi (aslının idarece görülmesi kaydıyla)

3. Teminat mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığını gösteren belge.

4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5. Nar Belediyesine borcu (su, emlak, çevre temizlik vb.) olmadığına dair Nar Belediyesi Emlak ve Tahsilat biriminden ihale tarihinden önce alınmış belge.

6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

7. Tebligat adresini gösterir belge.

8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

9. İmzalı İhale Şartnamesi.

Encümen Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02026130