1-İlimiz 2000 Evler Mahallesi 45. Sokakta bulunan parkın ve Sümer Mahallesi Lale Sanayi Arkası Ü.Necip Fazıl Bulvarı No:125 adresinde bulunan 9 adet dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık artırma suretiyle 3 yıllığına kiraya verilecektir.

  2- İhale, 23 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 14.00?da Nevşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

  3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı, ikametgah ilmühaberi ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi, imza sirküleri fotokopisi ve ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü?nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4-Şartnamenin 3. madde gereğince verilmesi gereken bilgi ve belgeler ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü?ne teslim edilecektir.

5-İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL bedelle temin edilebilir.

6- Tahmini bedel;

            Yer                                                                                                                                Tahmini Bedel ( TL )    

a-)2000 Evler Mahallesi 45. Sokakta bulunan park  :                                                                           750,00

b-)Sümer Mahallesi Lale Sanayi Arkası Ü.Necip Fazıl Bulvarı No:125?de (1 Adet dükkân kirası): 2.500,00

7- Tahmini bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

8-İhaleyi alan 1.yıl kira bedeli ve KDV?yi şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen sürede ödeyecektir.

9- Dükkanlar ayrı ayrı İhale edilecek olup şartnamede belirtilen faaliyet konusu dâhilinde İhale edilecektir.

10-İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

11-Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tespitinde yetkilidir.