NEVŞEHİR MERKEZ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM TESİSLERİ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ HİZMETLERİ İHALE EDİLECEKTİR.

Akıllı Atık Toplama Sistemi Kiralanması hizmet alımı Akıllı Atık Toplama Sistemi Kiralanması hizmet alımı

Kapadokya İl Özel İdareleri Ve Belediyeler Birliği Başkanlığından:

1- Nevşehir Merkez Sulusaray Kasabası Cumhuriyet Mah. İçmece Mevkii K33-C-01d-K33-C-06a Pafta, 207 ada 548 Parsel (Lot 2) ve 207 Ada 547 parsel, 549 parsel 552 parsel, 551 parsellerde tesislerin kurulması/işletilmesi ve Nevşehir Kozaklı İlçesi Abdi Köyü 121 Ada 158 Parselde aktarma istasyonunun işletilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a vd. maddelerine göre (mülkiyetin gayri ayni hak tesisi) yöntemi ile kapalı teklif usulü 20 yıl süre ile işletilmesi ve Gelir Paylaşım oranı olan % 9’dan az olmamak üzere artırma yapılarak aylık gelirin idareye bırakılması koşulu ile ihalesi yapılacaktır
2-İhale 07.03.2023 Salı günü Saat:14:00’da Birlik Encümenince Nevşehir Belediyesi Başkanlık Binası Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
3.1. Kanuni ikametgâh sahibi olmaları ve tebligat için adres bilgileri belgesi
3.2. Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
a)    Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
b)    Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,
c)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunmaları zorunludur.
3.3. İmza sirkülerini vermesi,
a)    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanı,
b)    Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)    Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunmaları zorunludur.
3.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacakların vekaletnameleri ile vekalet sahibinin noter tasdikli imza beyanı,
3.5. İş Deneyim Belgesi
A- İhale tarihinden geriye doğru son 3 (üç) yıl içerisinde en az 150 ton/gün çalışır kapasiteli; 
-    Entegre Katı Atık Yönetim hizmet işi yapmak veya,
-    Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi yapmak/işletmek veya,
-    Katı Atık Ön İşlem ve Kompost Tesisi yapmak/işletmek veya,
-    Biometanizasyon tesisi yapmak veya işletmek
B- İhale tarihinden geriye doğru son 3 (üç) yıl içerisinde en az 2 MWh kapasiteli;
-    Çöp gazından elektrik enerjisi tesisi işlettiği/yaptığı veya,
-    Güneş enerjisinden elektrik enerjisi tesisi işlettiği/yaptığı veya, 
-    Yenilenebilir enerjilerden elektrik enerjisi tesisi işlettiği/yaptığı,
A ve B grubu işlerden her bir grup için ayrı ayrı en az birer işe ait birlikte sunulacak olan belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. Bu belge kamu veya özel sektörden alınacak olup farklı işler birleştirilmek suretiyle kullanılamaz. 
İş deneyim belgesi iş ortaklığı şeklinde sunulması halinde, kapasite üzerinden yapılacak hesaplamada; pilot ortak iş deneyiminin en az %70 ini diğer ortaklar kalan kısmı karşılamaları gereklidir. Pilot ortak A ve B gruplarından her ikisi için birer tane iş deneyim sunacak olup, diğer ortak ortaklık kısmını karşılayan A ve B grubundan tek belge sunabilir.
3.6. İlanda yazılı miktarda geçici teminat mektubu veya birlik hesabına yatırıldığını gösterir makbuz.
3.7. Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi (standart form KiK030.0/D) ibraz edilmek zorundadır.
3.8. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair imzalı belgenin aslı veya fotokopisi,
3.9. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve kaşelenmiş şartnameler,
3.10. Teknik şartnamede belirtilen en az sayıda personeli çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname ve araçların kendi malı veya kiralık olduğuna dair belgeler sunulacaktır. (ruhsat, demirbaş kayıt defteri, sözleşme vb.) Teknik şartnamenin Araç Durumu maddesinde kiralık olarak çalıştırılabileceği belirlenen araçlara ilişkin belgeleri İstekli sözleşmesi aşamasında idareye sunabilir.
3.11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan
3.12. Birliğe borcu bulunmadığına dair Birlik Müdürlüğünden alınmış “borcu yoktur.” yazısı
4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Camicedit Mh. Belediye Cd. No:73 Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 2.000,00 TL (İkiBinTürkLirası) karşılığında aynı adresten elden satın alınabilir.
5- Alınacak kira bedeli ve teminat;
Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Merkez Sulusaray Kasabası Cumhuriyet Mh. İçmece Mevkiinde bulunan arsanın 1 yıllık kira bedeli 220.000,00 TL + KDV’dir.
Geçici teminat: 
Arsa kira bedelinin 20 yıl ile çarpımı sonucu oluşan bedelin % 3 ü olan 132.000,00 TL’dir.
Teklifler ihale günü Saat:13:30’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.
6- Yüklenici kira bedelini yıllık 220.000,00 TL. (İkiYüzYirmiBinTürkLirası + KDV) ödeyecektir. Kira bedeli yıllık olarak bulunduğu yılın Haziran ayı sonuna kadar tamamı idareye ödenecektir.
7- İhaleye ilişkin, vergi, resim, sözleşme giderleri, şartnamede belirtilen diğer giderler ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.
8- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.