İLAN

Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi

               Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Nevşehir İli, Merkez İlçe, 200 Evler Mahallesi, 2877 ada 13 parsel numaralı, arsa vasıflı, akaryakıt ve LPG istasyonu imarlı taşınmaz, 10 (on) yıl süre ile 35.000.000,00 TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) + KDV üzerinden Nevşehir İl Genel Meclisinin kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a  Maddesi gereğince kapalı teklif usulü kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

               Taşınmazın kira ihalesi,06/06/2024 Perşembe günü saat 10:30 da Nevşehir İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi toplantı salonunda, İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhaleye katılabilmek için;

İSTENİLEN BELGELER
a) Kanuni  ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli örneğini, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi
b) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter imza beyannamesi  
c)  Herhangi bir firma veya şirket  ise; 2024 yılı içerisinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesi, Ticaret Odası sicil tasdiknamesi, imza sirküsü ve yetki belgesini ibraz etmeleri şarttır    
d) Tahmini bedelin  % 3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından teyit yazısı ile birlikte alacakları) süresiz geçici teminat mektubu,
e) Şartname bedeli 5.000,00 TL olup, Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bank Hesabı TR 97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılan tahsilat makbuzu,
f)  Bu işe ait şartname Nevşehir İl Özel İdaresinin resmi İnternet sitesinden görülebilir, ihaleye girebilmek için şartnamenin satın alınması zorunludur.

g) 2886 sayılı Kanunun 37. Maddesi hükümleri gereği hazırlanmamış teklifler kabul edilmeyecektir.

ğ) İstekliler ihale zarflarını en geç 06/06/2024 tarihinde saat 9:30 a kadar teslim etmek zorundadır.

h) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

#ilangovtr Basın No ILN02034489