ORTA ANADOLU SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No: 5694

Ticari Adresi: Güzelyurt Mah. Vefa Küçük Cad. No:9 Merkez/NEVŞEHİR

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 20.12.2022 tarihli almış olduğu karara istinaden; 07.01.2023 tarihinde, saat: 15:00’de, Güzelyurt Mah. Vefa Küçük Cad. No:9 Merkez/NEVŞEHİR adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019, 2020 ve 2021 yılları olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

2 Kısımlı Dijital Belgeleme Laboratuvarı Malzemesi Alımı (İş İstasyonu ve Ekipmanları Alımı ile İnsansız Hava Aracı ve E 2 Kısımlı Dijital Belgeleme Laboratuvarı Malzemesi Alımı (İş İstasyonu ve Ekipmanları Alımı ile İnsansız Hava Aracı ve E

                                                                                                                                                              Adı – Soyadı

                                                                                                                                                             Kaşe – İmza

K A R A R I N  M E T N İ

Orta Anadolu Sağlık Hizmetleri Tur. İnş. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri 20.12.2022 tarihinde şirket merkezinde toplantı mevzusunu görüşmek üzere toplanarak;

Şirketin 2019, 2020 ve 2021 Yılları Olağan Genel Kurulunun 07.01.2023 tarihinde şirket merkezinde Saat: 15:00 ‘de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 5.000.000,00 TL olan şirket sermayemizi Geçmiş yıllar karı toplamı olan 3.378.490,24 TL ve Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarında bulunan 1.694,46 TL'yi ekleyip 1.619.815,30 TL. nakdi sermaye artışı yaparak Toplamda 10.000.000,00 TL.'ye çıkartılmasına ve Ana Sözleşmenin 3. 6. Ve 12. Maddelerinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine, bu Olağan Genel Kurul Toplantısının 6102 Sayılı T.T.K.’nun 414. Maddesine göre ilanlı yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

1-       Yoklama ve Açılış,

2-       Toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3-       2019, 2020, 2021 Yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve ibrası,

4-       2019, 2020, 2021 Yılları Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması müzakeresi ve ibrası,

5-       Ana Sözleşmenin 3. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6-       Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

7-       Ana Sözleşmenin 12. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

8-       Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) halka arzı için aracı firmalar ile görüşmeler yapmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

9-       Dilek ve temenniler,

10-   Kapanış.

                  

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait  olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı

Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.