ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI 

      Meclisimizin 07.05.2024 tarih 41 nolu kararı doğrultusunda aşağıda ihale bilgileri belirtilen 4(dört) adet ticari taksi plakası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale edilecektir.

1.      İhaleler 11.06.2024 tarihinde, aşağıda belirtilen saatlerde Eski Mahalle, Hüseyin Gelip Efendi Caddesi, No:1 Ortahisar Beldesi Ürgüp/NEVŞEHİR adresindeki Belediyemiz Toplantı salonunda, Belediyemiz İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2.      İhale üzerinde kalanlar Belediye Meclisimizin 04.02.2022 tarih ve 12 nolu kararı ile yürürlüğe giren “Ortahisar Belediyesi Ticari Taksi Durakları ve Ticari Taksilerin Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında çalışacak olup bu yönetmeliğe göre taahhütname vereceklerdir. Yönetmelik, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde incelip görülebilir.

3.      T Plaka satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğinin kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamını Belediyemize yatıracaklardır.

4.      İhaleye katılabilmek için; aşağıdaki niteliklere haiz olmak ve istenilen belgeleri ihale saatinden önce komisyona sunmak şarttır:

a)      Katılımcıdan alınacak imzalı ihale şartnamesi,

b)      Oda ve vergi kayıtsız gireceklerden taahhütname,

c)      Oda kaydı ve vergi kaydı olanlardan kayıt belgeleri,

d)      Nüfus cüzdan fotokopisi,

e)      Ortahisar’da ikamet ettiğini gösterir ikametgâh,

f)       Tebligat adresini gösterir belge,

g)      Ortahisar Belediyesine borcu olmadığına dair belge,

h)      Vekâleten katılan kişilerden, Noter tasdikli vekâletname,

i)        Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

j)        Adli sicil kaydı (TCK’ nın 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227. Maddeleri ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 35. Maddesinden hüküm giymemiş olmak şartı aranır.)

k)      İhale Yasaklısı olmadığına dair beyan.

l)        Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi ve Şirket merkezinin veya şubesinin Ortahisar’da yer aldığını gösterir belgeyi vermek;

5.      İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.      İhale şartnamesinin mesai saatlerinde Yazı İşleri Müdürlüğümüzden görülüp alınabileceği ilanen duyurulur.  17.05.2024

No

Çalışma Adresi

Plaka

Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

Dosya Bedeli

İhale Saati

1

Ortahisar Belediyesi Sınırları

1 Nolu Plaka

570.000,00TL+ KDV

17.100,00TL

1.000,00TL

10:00

2

2 Nolu Plaka

570.000,00TL+ KDV

17.100,00TL

1.000,00TL

11:00

3

3 Nolu Plaka

570.000,00TL+ KDV

17.100,00TL

1.000,00TL

14:00

4

4 Nolu Plaka

570.000,00TL+ KDV

17.100,00TL

1.000,00TL

15:00

Mustafa ATEŞ

                                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN02035522