KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
TASARIM, VİDEO PRODÜKSİYON, SOSYAL MEDYA İÇERİK ÜRETİMİ YÖNETİMİ VE ANALİZİNİN YAPILMASI İŞİ
İHALE İLANI

Üniversitemiz sosyal medya ve bu alanlardaki reklamların yönetimi ile analizinin yapılması ile kullanılacak görsel içeriklerin hazırlanması için genel bütçe kapsamında hizmet alımı yapılacaktır. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.
1. Üniversitenin;
Adresi                        : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
Telefon – Faks Numarası            : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi                    : [email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği 
İnternet Adresi                : www.kapadokya.edu.tr
Banka Hesap Numarası             : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres    : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
Adı/Soyadı/Unvanı                : Erhan CEPE (Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı)
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri, ilgili personel ile irtibat kurarak temin edebilirler.

2. İhale Konusu İşin;
İşin Adı                    : Kapadokya Üniversitesi Tasarım, Video Prodüksiyon, Sosyal Medya İçerik Üretimi Yönetimi ve Analizinin Yapılması İşi.
İşin Yapılacağı Yer                : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
İşin Başlangıç Tarihi                : Sözleşme imzalanmasını takip eden 3 (üç) gün içerisinde yer teslimi yapılır ve işe başlanır.
İşin Süresi                    : Oniki (12) Ay
İşin Miktarı                    : İki (2) İş

İhaleye İlişkin Bilgiler;
İhalenin Usulü                    : Açık İhale
İhalenin Yapılacağı Adres            : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati        : 03.01.2023 – 14:00
Teklif Verme Şekli                : Elden/Posta/Kargo
İhale Dosya Bedeli                : 750,00 TL

4.    İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Teklif mektubu,
d) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i)    İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (Beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin, en az %25 oranından az olmamak üzere iş deneyim belgesi, (fatura veya sözleşme),
ii)    Bünyesinde, sözleşme konusu iş ile ilgili deneyimli personel çalıştırdığına dair SGK hizmet döküm ve mezuniyet (Diploma) belgeleri,
e) Söz konusu işlere yönelik sunum, 
f) Son 3 (Üç) yıla ait gelir tablosu ve bilançoları, 
g) Maliye ve SGK’ya borcu olmadığına dair güncel belge,
ğ) İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
h) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
I) İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
Not: İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
8. Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
10 İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11) Diğer Hususlar:
11.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
11.2. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
11.3. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
11.6. Belirtilen süre içerisinde söz konusu iş eksiksiz olarak yerine getirilecektir. Sözleşme konusu işin, sözleşmede belirtilen süreye göre tamamlanamaması halinde, idari şartnamede yer alan cezai ve fesih hükümleri uygulanacaktır.
11.7. Kapadokya Üniversitesi, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, seferberlik, yangın vb.) veya ortaöğretim kurumlarının eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya uzatabilir.

İhale İlanı Nevşehir Devlet Hastanesi ile Hizmet Binalarının kapalı alanında bulunan yerlere 6 adet Çay Kahve Otomatı ve İhale İlanı Nevşehir Devlet Hastanesi ile Hizmet Binalarının kapalı alanında bulunan yerlere 6 adet Çay Kahve Otomatı ve

12) İş Sağlığı ve Güvenliği
İstekli iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya İstekli sorumlu olacaktır.