TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR.

NEVŞEHİR İLİ UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

 

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü ile kiraya verilecektir.

 

İHALE KONUSU OLAN İŞİN

NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI

Nevşehir İli, Merkez ,Uçhisar Kasabası Aşağı Mahalle mevkiinde

kain ve tapunun 2-8 pafta 792-793 parsel ve 8 pafta 8612 parselde

kayıtlı üç taşınmaz üzerine kurulu 1 adet OTEL (UÇHİSAR KAYA

OTELİ) 10 yıl süreyle kiraya verilecektir.

ŞARTNAME VE EKLERİNİN

NEREDEN VE HANGİ

ŞARTLARLA ALINCAĞI

İhale şartnamesi ve ekleri Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet

Binası Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak No:2

UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk

Lirası)ücret karşılığı alınabilir.

İHALENİN YAPILACAĞI

YER

Uçhisar Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu Aşağı

Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak No:2 Uçhisar

Kasabası/NEVŞEHİR

İHALE TARİHİ

12 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ GÜNÜ

İHALE SAATİ

10:30

İHALE USULÜ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Açık Arttırma

Usulü

TAŞINMAZIN AYLIK

MUAMMEN KİRA BEDELİ

1.925.000,00TL (Bir Milyon Dokuz Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası)

Kdv Hariç

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

6.930.000,00TL (Altı Milyon Dokuz Yüz Otuz Bin Türk Lirası)

GEÇİCİ TEMİNATIN

NEREYE YATIRILACAĞI

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları

dışındaki teminatların istekliler tarafından Uçhisar Belediyesi

veznesine veya Belediyemizin T.C Ziraat Bankası Nevşehir şubesi

nezdinde bulunan TR71 0001 0000 2830 3307 3250 02 numaralı

hesap numarasına yatırılması zorunludur.

İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER:

1.1 İhale dosyasında aranacak belgeler;

1.1.1. Gerçek kişi olması halinde;

1.1.1.1 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış nüfus kayıt sureti (E-DEVLET)

1.1.1.2 Nüfus Müdürlüğünden onaylanmış yerleşim yeri belgesi (E-DEVLET)

1.1.1.3 Noter tasdikli imza sirküleri

1.1.1.4 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname

1.2.1 Tüzel kişi olması halinde;

1.2.1.1 Mevzuatı gereği tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi/Esnaf Odasından 2023 yılı içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

1.2.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

1.2.1.3 Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )

1.2.1.4 Vekâleten iştirak ediyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname

1.3.1 Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1.1.1.) ve (1.2.1) deki esaslara göre temin edecekleri belge, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklar tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesi

1.3.1.1 Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir.

1.3.1.2 İş ortaklığını oluşturanlar, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere ortaklık yapar.

1.3.1.3 İş ortaklığı başvuru veya teklifiyle birlikte pilot ortağın da belirlendiği İş Ortaklığı Beyannamesini vermek zorundadır.

1.3.1.4 İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir.

1.3.1.5 İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin idareye verilmesi zorunludur. Bu sözleşmede ortakların hisse oranları ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilden sorumlu olduğu açıkça belirtilir.

1.3.1.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam şartname ve teminat miktarı vs. bedelleri, ortaklık oranına veya ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir

1.4 Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi

1.5 Uçhisar Belediyesine borcu olmadığına dair belge

1.6 İhale konusu işe ait idari şartnamenin her sayfasının isteklilerce ya da yasal temsilcilerince imzalanmış olacaktır. Bu imza şartname hükümlerinin aynen kabul edilmesini ifade eder.

1.7 Şartname satın alındığına dair alındı makbuzu

1.8 Geçici teminat ya da geçici teminat mektubu

1.9 2886 Sayılı Kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname

1.10 İhale teklif zarfı

1.11 Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır.

Teklifler 12/06/2023 Pazartesi günü Saat:10:00 a kadar Uçhisar Belediye Başkanlığı Aşağı Mahalle Değirmenci Salih Efendi Sokak No:2 UÇHİSAR/NEVŞEHİR adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 17.MADDESİ GEREĞİNCE İLAN OLUNUR.                                 

                                                                                                    UÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN01835067