T.C.

GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI (2023/2)

 

1- Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, aşağıdaki Tabloda  bilgileri yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  45. Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.

2- İhale 15/08/2023 tarihine rastlayan Salı  günü aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan her bir taşınmaz için belirtilen saatte Belediyemiz toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İdarenin adresi : Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi Yeni Belediye Hizmet Binası No:2 kat :3 GÜLŞEHİR’ dir. Tel : 0 384 411 30 03  Fax: 0 384 411 39 05

4- İhalesi yapılacak taşınmazlara ait Tapu bilgileri, imar durumu, adres  vb. satışa  esas diğer  bilgiler ile ihale bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. İhale, her bir taşınmaz için belirlenen satış bedeli üzerinden ihale edilecek olup ihale de en az pey sürme bedeli 5.000,00 TL. ve üzeridir.

 

MAHALLE

ADA

PARSEL

BAĞ

      DÜK 

     NO

VASFI

M2

HİSSE

İMAR DURUMU

İHALE

SAATİ

%3 

GEÇİCİ

TEMİNAT

 

 

 SATIŞ

BEDELİ

TL.

1

KARAVEZİR

813

2

1

DÜKKAN

46

TAM

13:00

34.500

1.150.000

2

KARAVEZİR

813

2

2

DÜKKAN

38

TAM

13:05

28.500

950.000

3

KARAVEZİR

813

2

3

DÜKKAN

38

TAM

13:10

28.500

950.000

4

KARAVEZİR

813

2

4

DÜKKAN

38

TAM

13:15

28.500

950.000

5

KARAVEZİR

813

2

5

DÜKKAN

38

TAM

13:20

28.500

950.000

6

KARAVEZİR

813

2

6

DÜKKAN

38

TAM

13:25

28.500

950.000

7

KARAVEZİR

813

2

7

DÜKKAN

38

TAM

13.30

28.500

950.000

8

KARAVEZİR

813

2

8

DÜKKAN

38

TAM

13:35

28.500

950.000

9

KARAVEZİR

813

2

9

DÜKKAN

38

TAM

13:40

28.500

950.000

10

KARAVEZİR

813

2

10

DÜKKAN

38

TAM

13:45

28.500

950.000

11

KARAVEZİR

813

2

11

DÜKKAN

38

TAM

13:50

28.500

950.000

12

KARAVEZİR

702

3

  ---

ARSA

487

12,478

AYRIK NİZAM-3 KAT

13:55

750

24.956 

13

EROLÜNLÜSOY

755

3

  ---

ARSA

472,9

337,01

AYRIK NİZAM-2 KAT

14:00

20.221

674.020

5- Satışı yapılacak taşınmazların ihalesine ilişkin dokümanlar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden İhale günü saat 12:00’ ye  kadar ücretsiz olarak görülebilir. İhale için son müracaat tarih ve saati ihale günü saat 12.00’dır.

6- İhaleye katılacaklar 100.00 TL. doküman bedelini Belediyemiz tahsilatına ödeyerek doküman bedeli makbuzu ve geçici teminat belgelerini İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir. Birden fazla taşınmaz ihalesine katılacaklar her bir taşınmaz için ayrı ayrı doküman bedeli ile geçici teminat bedeli ödeyecektir.

      İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgeler,

       GERÇEK KİŞİLERDEN;

  a) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi

  b) Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim yeri belgesi ( Tebligata yarar adres beyanı için )

  c) Adli Sicil Kaydı Belgesi

  d) İhaleye katılanın geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuz,

  e) Belediyemizden temin edilecek olan ihale şartnamesi ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

  f)-Başkasının adına vekil olarak ihaleye katılanlar Noterden onaylı Vekaletname ile vekalet edene dair imza beyannamesi tebliğ edecektir.

       TÜZEL  KİŞİLERDEN :

  a)-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

  b)-Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü,

  c)-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

  d)-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

  e)-Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

  f)- İhaleye katılanın geçici teminat bedelini ödediğini gösterir makbuz,

  g)-Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

  h)-Belediyemizden temin edilecek olan ihale şartnamesi ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

        İhaleye Katılamayacak Olanlar
  a) İhaleye katılma Şartlarındaki istenilen belgeleri eksik, onaysız veya uygun olmayan şekilde getirenler.
  b) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

7-Taşınmaz satış ihalesinde KDV muafiyeti uygulanacaktır.

8-Bu ihalede taşınmazların satışının yapılmaması halinde ikinci ihale 31/08/2023 tarihinde aynı yer, saat ve şartlarda yapılacaktır.

    Belediye Encümenimiz İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    İlanen duyurulur.03/08/2023

Fatih ÇİFTCİ

Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01871450