TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

2024 YILI TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİ TETKİKLERİNİN RAPORLANDIRMA HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/875433

1-İdarenin

a) Adı : NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ

b) Adresi : 15 Temmuz Mah. Sıhhat Sk. No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası : 03842285050 - 08502593288

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 YILI TELERADYOLOJİ YÖNTEMİYLE RADYOLOJİ TETKİKLERİNİN RAPORLANDIRMA HİZMETİ ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 - Teleradyoloji Yöntemiyle Radyoloji Tetkiklerinin Raporlandırma Hizmeti Alımı İşi (Acil Tomografi) 40.000 Adet 2 - Teleradyoloji Yöntemiyle Radyoloji Tetkiklerinin Raporlandırma Hizmeti Alımı İşi (Polikinlik Tomografi) 40.000 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Nevşehir Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.09.2023 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Nevşehir Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

- İstekli/İstekliler aşağıda sayılan belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA eklemek zorundadırlar. 1 - istekli/istekliler İnternet üzerinden yapacağı görüntü transferinin ve göndereceği raporların ilgisiz kişi veya kuruluşlar eline geçmemesi ve hasta mahremiyetinin korunması konusunda gerekli donanım ve yazılımlara sahip olmalıdır. Bu konu şartname cevabında ayrıntılı olarak açıklanacak bunu sağlayan yazılım ve donanıma ait belgeleri YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA ekleyip istenildiğinde beyan edilecektir. 2 - istekli/istekliler rapor ve görüntülerin yedeklenmesini sağlayacak donanım ve yazılımı teklifle birlikte YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA ekleyip istenildiğinde beyan edilecektir. 3 - istekli/istekliler teklif edilen ihaleye ait teknik şartnameye madde madde cevapları ve açıklamaları içeren belgeyi YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA ekleyip istenildiğinde beyan edilecektir. 4 - İnternet ortamı görüntü transferini sağlayan programın uyumluluğunu belgeleyen DICOM organizasyonu tarafından onaylanmış DICOM conformance belgesi YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA ekleyip istenildiğinde beyan edilecektir. 5-Firma teklif esnasında sunduğu PACS yazılımına ait Sağlık Bakanlığı KTS Sistemine (Kayıt Tescil Sistemi) kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA ekleyip istenildiğinde beyan edilecektir. 6-İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belge/belgelere ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNA ekleyip istenildiğinde beyan edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01882815