İLAN

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait olup, aşağıda Mevkisi, Cinsi, pafta, ada, parsel nosu, M2 si, muhammen aylık kira bedeli ile geçici teminatları belirtilen Bilet Gişe Yerleri, 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca ve özel şartnamesi hükümleri dâhilinde açık artırma suretiyle 1 yıl müddetle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

1-      İhale 04.10.2023 Çarşamba günü saat 14.00’den itibaren 15 er dakika ara ile Belediyemizde encümen huzurunda yapılacaktır.

2-      Söz konusu Bilet Gişe Yerlerine ait aşağıda belirtilen geçici teminatlar ihale tarihinden 1 gün önce  (en geç 15.30’a kadar) belediyemize yatırılacaktır. Geçici teminatı yatırmayanlar ve belediyemize Su, Emlak, ÇTV, kira vb. borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

3-      Kiraya verilecek Bilet Gişe Yerlerinin kira bedelleri yer tesliminden önce belediyemizin ilk talebinden itibaren 5 gün içerisinde yıllık peşin olarak ödenecek olup, yıllık peşin ödenmemesi halinde ihale belediyemizce tek taraflı fesh edilecek olup geçici teminat irad kaydedilecektir.

4-      İhaleye herhangi bir Firma, şirket veya kooperatif adına girenler, bunlara ait Ticaret Odası Kayıt Sureti, Ticari Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküsü ve İhalelere Girmek üzere Yetki Belgesini (Noter onaylı) ibraz edeceklerdir.

5-       Kiraya verilecek Bilet Gişe Yerleri ihalesine katılacakların Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereği D4 – D1 belgesi veya F1 belgesi bulunanlar katılacaktır.

6-      Kiraya verilecek olan Bilet Gişe Yerleri için her bir belge sahibi sadece 1 adet gişe ihalesine katılabilecek olup sadece F1 acenta işletmeciliği amaçlı kiralama olmayacaktır.

7-      Bilet Gişe Yerlerini kiralayanlar, süresi içerisinde bu işle iştigal etmek zorunda olup, gişe yeri başka amaçlı kullanılmayacak ve bilet satış yerinde sadece ihaleye adına girdiği firma biletlerini satacaktır. Başkaca bilet satışında F1 belgesi alması zorunludur.

8-      Kiraya verilecek Bilet Gişe Yerleri ihalesine katılacakların ihale tarihi itibarı ile Bakanlıktan alınmış taşıma belgeli otobüs tanımlı en az 5 adet aracı olacaktır.

9-       İş bu ihaleye ait ilan, reklâm, vergi, resim, harç ve kira sözleşmesi noter onayı gibi her türlü yasal giderler kiracıya ait olacaktır.

10-  İhale komisyonu, gerekçesini karar da belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

11-  Her hangi bir ihtilaf vukuunda Ürgüp Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebileceği ve 100,00 TL bedelle satın alınabileceği ilanen duyurulur. 13.09.2023

BİLET GİŞE YERLERİNİN

                                                                                                                                   KDV DAHİL

                                                                                                        KAPI      M2           YILLIK MUH     1 YIL ÜZERİNDEN

MEVKİİSİ   CİNSİ      PAFTA  ADA  PARSEL     BAĞ.BÖL.NO       NO    MİKTARI   KİRA BEDELİ   GEÇİCİ TEMİNATI

1- Cumhuriyet Mah.     Bilet Gişesi      8        56         41      Z.Kat No: 17   34/B    6,37 M2    53.500,00 TL      1.605,00 TL

2- Cumhuriyet Mah.     Bilet Gişesi      8        56         41      Z.Kat No: 18   34/C    6,37 M2    53.500,00 TL      1.605,00 TL

3- Cumhuriyet Mah.     Bilet Gişesi      8        56         41      Z.Kat No: 19   34/D    6,37 M2    53.500,00 TL      1.605,00 TL

4- Cumhuriyet Mah.     Bilet Gişesi      8        56         41      Z.Kat No: 20   34/E    6,37 M2    53.500,00 TL      1.605,00 TL

5- Cumhuriyet Mah.     Bilet Gişesi      8        56         41      Z.Kat No: 21   34/F    6,37 M2     53.500,00 TL      1.605,00 TL

6- Cumhuriyet Mah.     Bilet Gişesi      8        56         41      Z.Kat No: 24   34/G    7,83 M2    53.500,00 TL       1.605,00 TL

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr Basın No ILN01892639