KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ
GIDA MALZEMESİ ALIMI İHALE İLANI

Üniversitemiz kullanımında bulunan yemekhane için stok ve ihtiyaç doğrultusunda gıda malzemesi alımı yapılması işidir. Söz konusu ihale, Kapadokya Üniversitesi İhale Yönetmeliği hükümleri uyarınca gerçekleşecektir.

50 Kg' lık 32,5 R Portland çimento mal alımı 50 Kg' lık 32,5 R Portland çimento mal alımı

1. Üniversitenin;
Adresi                        : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
Telefon – Faks Numarası            : 0384 353 50 09 – 0384 353 51 25
E-Posta Adresi                    : [email protected]
İhale Dokümanının Görülebileceği 
İnternet Adresi                : www.kapadokya.edu.tr
Banka Hesap Numarası             : TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81 
İhale Dokümanın Temin Edileceği Adres    : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
İlgili personelin Adı/Soyadı    : Bilal KAYNAK (Yapı ve Destek İşleri Daire Başkanı) 

2. İhale Konusu İşin;
İşin Adı                    : Kapadokya Üniversitesi Gıda Malzemesi Alımı İşi.
İşin Yapılacağı Yer                : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
İşe Başlangıç Tarihi                : Sözleşme imzalanması akabinde 3 (üç) gün içerisinde yer teslimi yapılır ve işe başlanır.
İşin Süresi                     : 3 (Üç) Ay

3. İhaleye İlişkin Bilgiler
İhalenin Usulü                    : Açık İhale
Alım Miktarı                    : Yüzdokuz (109) Çeşit Ürün
İhalenin Yapılacağı Adres            : Yeni Mevkii, Ürgüp Sokak, No:4 Mustafapaşa Köyü Ürgüp/Nevşehir
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati        : 22.03.2023 – 11:00
Teklif Verme Şekli                : Elden/Kargo/Posta 
İhale Dosya Bedeli                : 2.500,00 TL

4. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler
a. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası belgesi veya meslek odası belgesi,
i) Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
i) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
ii) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c. Teklif mektubu,
d. Ekonomik ve mali yeterlik ile Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
i) İlk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son 5 (Beş) yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin en az %25 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,  
ii) Yetkili Gıda Satış Belgesi (Bayilik Sözleşmesi),  
iii) Son 3 (Üç) yıla ait gelir tablosu ve bilançoları, 
ıv) Maliye ve SGK borcu olmadığına dair güncel belge,
v) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
vı) İhale dokümanları (kaşeli /imzalı) teklif dosyasında sunulacaktır.
vıı) İhale yasaklısı olup olmadığını gösterir güncel belge,
vııı) İhaleye ilişkin idari ve teknik konuları içeren şartnameler, ihale dokümanları içerisinde verilmiştir.
5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecektir.
6) İstekliler, teklif ettikleri bedelin en az %3’ü en fazla %6’sını geçmeyecek şekilde kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7) İstekliler, tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir.
8) Yükleniciden sözleşme bedelinin %6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
9) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi son teklif tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olacaktır.
10) İhaleye ortak girişim veya konsorsiyum olarak teklif verilemez.
11) Diğer Hususlar
a. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya Üniversitenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda aşırı düşük bulunan teklifler reddedilir.
b. İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini Üniversitenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
c. İhale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale geçerli; iptal edilmesi halinde hükümsüz sayılır.
d. Söz konusu malzeme alımında değişiklikler ihtiyaç durumuna göre %20 (yirmi) oranında artış ve azalış gösterebilir. Artış olması halinde İstekli tarafından teklif edilen birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılacaktır. 
e. İş bu ihale kapsamında yayınlanan şartnameler ihale dosyanın ayrılmaz parçasıdır.
f. Sözleşme konusu işin, sözleşmede belirtilen süreye göre tamamlanamaması halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde altı (%0,6) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
g) Üniversite, önceden öngörülemeyen (doğal afetler, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb.) veya eğitime belirsiz süre ara vermesi, vb. gibi sebeplerden dolayı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya ihtiyaç doğrultusunda hizmeti devam ettirebilir.
12) İş Sağlığı ve Güvenliği
İstekli iş sağlığı ve güvenliği hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ürünlerin teslimi sırasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan doğrudan doğruya İstekli sorumlu olacaktır. 
13) Nakliye
Alımı yapılacak malzemeler Üniversite tarafından belirlenen alana transferi ve nakliyesi için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. İlgili bedeller İstekli tarafından karşılanacaktır.