Ürgüp Halk Eğitimi Merkezinden yapılan açıklamada, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kursunun 23 Ocak Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, kurs kapsamında pazartesi, salı ve çarşamba günleri 17.00 – 20.00 saatleri arasında verilecek eğitimin 48 saat süreceği kaydedildi.

Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilecek.

PROGRAMA GİRİŞ KOŞULLARI

1. En az ilkokul mezunu olmak.

2. 18 Yaşını doldurmuş olmak.

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecek bedensel ve fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

PROGRAMIN AMAÇLARI

Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs program sonunda bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayabilmesi,

 2. Doğalgaz yakıtlı kazanı yakma kurallarına uygun olarak kazanı yakma işlemini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu çerçeve kurs programı;

1. Bu program ile doğalgaz yakıtlı merkezi sistemlerde kalorifer sistemlerinde ateşçiliğine ait bilgi ve becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

2. Kurs Programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman, alan öğretmenleri ve alan uzmanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.

3. Doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçiliği kurs programının amaçları ve içeriği yoluyla kursa katılan bireylere aşağıdaki tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir. Değerler Kurallara uyma Sabır Sorumluluk Saygı Duyarlılık

4. Programın uygulanmasında ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.

5. Program yaygın eğitim kurumlarında veya diğer kurumlarca açılan ve eğitim öğretime uygun ortamlarda uygulanır.  

6. Programın uygulanmasında hayat boyu rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, kursiyerlerin kişisel ve mesleki nedenlerle yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.

7. Program süresince kursiyerlere program içeriğinin öğretilmesi için ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeler temin edilmeli, donanımlar sağlanmalı ve gerektiğinde bilgisayar destekli öğretim faaliyetlerinden ( slaytlar, akıllı tahtalar ) faydalanılmalıdır.

8. Program süresince bireylerin merak uyandırma ve planlama, araştırma ve keşfetme, çözümleme ve derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.

9. Kurs dışında bireylerin öğrendiklerini pekiştirmek için kendi kendine öğrenme faaliyetleri yapması teşvik edilmelidir.

10. Program sonunda bireyin doğal gaz yakıtlı kalorifer ateşçisi kurs düzeyinin ölçülmesi için değerlendirme yapılmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır.

2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır.

3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

4. Değerlendirme, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği esaslarına göre;

· Kursiyerin kendi kendine yaptığı tüm öğrenim faaliyetler,

· Kursiyerin performansına dayalı olarak gerçekleştirilecek sınavlar,

· Kursiyere kurs sonunda uygulanan yazılı sınavlar, 100 puan üzerinden yapılır.

5. Değerlendirme; ders öğretmeni tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlar veya varsa ödev ya da projelere göre yapılmalıdır. Puanlama yapılırken teorik kısım %40, uygulamalı kısım ise %60 olarak ile belirlenmelidir. Birden fazla sınav şekli ile sınavı yapılan dersin puanı veya notu, bu sınavların aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu puan veya not, kursun başarı puan ya da notu olarak değerlendirilir.

6. Programların özelliğine göre sınavlar ve başarı değerlendirmesi bilişim teknolojisi kullanılarak da yapılabilir.

7. Kursiyerlerin sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle bazı derslerdeki sınavlar, durumlarına uygun sınav yöntemiyle yapılır.

BELGELENDİRME

Kurs programını başarı ile tamamlayanlara, kurs bitirme belgesi, not döküm çizelgesi ve talep edenlere Europass Sertifika Eki verilir. Kursu tamamlamadan ayrılanlar ile bütün modülleri başaramayanlara başardıkları modülleri gösteren not döküm çizelgesi verilir.